ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 lutego 2015 r.

2015-02-24 do 2015-04-30 // Oglądano: 1339 // Wstecz
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2015 na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z

Dnia 22 stycznia 2015 roku oraz Uchwały Nr XLVI/429/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ze zm..

 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 20.02. 2015 r. dokonała oceny ofert organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami)

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych:

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie  kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM – 12 000,00 zł

2. OSP CZARNY DUNAJEC – 25 000,00 zł

3. ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH –13 500,00 zł

4. ODDZIAŁ ZP W CICHEM –15 000,00 zł

5. ODDZIAŁ ZP W  CHOCHOŁOWIE –15 000,00 zł

6.  ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU –16 500,00 zł

7.  ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU –14 000,00 zł

8.  ODDZIAŁ ZP W ODROWĄŻU –13 500,00 zł

9.  ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE –16 000,00 zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –14 000,00 zł

11.  ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE –15 000,00 zł

12.  ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM –14 000,00 zł

13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE –10 000,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 12 500,00 zł

15. ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE –10 000,00 zł

16. ODDZIAŁ ZP W DZIALE – 9 000,00 zł

17.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY ZBÓJECKO FAMILIA Z CICHEGO - 5 000,00 ZŁ

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 230.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2015 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury  i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.