ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych.

2015-02-20 do 2015-04-01 // Oglądano: 1310 // Wstecz

Działając na podstawie art.11,us.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami)  oraz art.7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

 

Powołuję Komisję ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą:

 

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

 

w składzie:

 

1. Stanisław Bukowski                        -    Przewodniczący

2. Michał Jarończyk                                        -   Członek     

3. Renata Zięba                                               -   Członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.