ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Roboty bitumiczne na drogach gminnych w roku 2007

2007-01-16 do 2007.01.16 // Oglądano: 2225 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 3/2007
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tysięcy euro


p.n.: „Wykonanie robót bitumicznych na drogach gminnych znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec w roku 2007”.


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.12.31

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienie wpłaty wadium w wysokości: 20 000,00 zł

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2007.02.19 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.02.19 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.01.16

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 3/2007
Dodano: 2011-02-27 12:54:20Pobrano: 753 // 0.03 MB