ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Urząd Gminy - Obsługa geodezyjna w roku 2007

2007-01-09 do 2007.01.09 // Oglądano: 2164 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 1/2007
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro

p.n.: Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2007”

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: umowa na świadczenie usług geodezyjnych zostanie zawarta na okres do końca roku 2007

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2007.01.25 (czwartek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.01.25 (czwartek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.01.09

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego - 1/2007
Dodano: 2011-02-27 12:47:25Pobrano: 713 // 0.02 MB