ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Regulamin lodowiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu ul. Jana Pawła II 144

2014-12-17 do 2015-03-05 // Oglądano: 2233 // Wstecz

 

1.       Lodowisko jest obiektem sportowym Gminy Czarny Dunajec administrowanym przez ZSPiG w Czarnym Dunajcu.

2.       W godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku z lodowiska korzystają szkoły gminne.

3.       Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora ZSPiG w Czarnym Dunajcu.

4.       W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

5.       Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.

6.       Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

7.       Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet, który należy zachować do kontroli.

8.       Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach,   w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.

9.       Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach  i muszą być wyposażone w kask.

10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się  w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał pracownika obsługi podany przez system nagłośnienia lodowiska.

12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

·     używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

·     siadania na bandach okalających lodowisko,

·     rzucania śniegiem,

·     jazdy z dziećmi na rękach,

·     wprowadzania zwierząt,

·     spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,

·     niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,

·     stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

·     używania telefonów w czasie jazdy.

13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.

14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

15. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska ZSPiG nie ponosi odpowiedzialności.

16. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

17. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.

18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

19. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

20. Osoby korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

21. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.