ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Miasteczko Wodne Chochołowskie Termy

2014-12-03 do 2014-12-17 // Oglądano: 1895 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zwanej dalej „uooś”,

za w i a d a m i a,  że:

1.      Pismem z dnia 25.11.2014 r. znak: OO.4240.1.468.2014.AK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wydał opinię co do braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miasteczka wodnego – kompleks basenowy „Chochołowskie Termy” z wykorzystaniem nowej technologii uzdatniania wody dla celów basenowych na bazie wód geotermalnych z odwiertu PIG 1 Chochołów”.

2.      W dniu 01.12.2014 r., na podstawie art. 63 ust. 2 uooś, Wójt Gminy Czarny Dunajec wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miasteczka wodnego – kompleks basenowy „Chochołowskie Termy” z wykorzystaniem nowej technologii uzdatniania wody dla celów basenowych na bazie wód geotermalnych z odwiertu PIG 1 Chochołów”.

Z treścią ww. opinii oraz postanowieniem strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji. W związku z powyższym, informuję, że przed wydaniem  decyzji strony mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego pisma.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk