ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające

2014-12-02 do 2014-12-16 // Oglądano: 1218 // Wstecz
O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 01.12.2014 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1,art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art., 104 Kpa -  została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające”.

 Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. z dniem 16.12.2014 r.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk