ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o zmianie treści wniosku z dnia 29.10.2014 r. dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.06.2014 r., znak: GK.7624-1/09- Budowa miasteczka wodnego – kompleksu basenowego Witowskie Cieplice

2014-11-28 do 2014-12-12 // Oglądano: 1240 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), z a w i a d a m i a,  że w dniu 24.11.2014 r., do tut. urzędu wpłynęło pismo Spółki z o.o. „Chochołowskie Termy” z siedzibą w Chochołowie o  zmianę treści wniosku z dnia 29.10.2014 r. dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.06.2014 r., znak: GK.7624-1/09 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miasteczka wodnego – kompleksu basenowego „Witowskie Cieplice”.

Zmiana ta dotyczy odroczenia obowiązku zatłaczania wykorzystanych wód geotermalnych do końca roku 2025 zamiast pierwotnie wnioskowanego odstąpienia od tego obowiązku lub odroczenia go do 1 września 2021 r.

Zgodnie z art. 9 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powody nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski