ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - kanalizacja Czarny Dunajec - udział społeczeństwa

2014-11-26 do 2014-12-10 // Oglądano: 1336 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia,że w dniu 26.11.2014 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1,art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 Kpa -  została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarny Dunajec – ciąg ulic: Targowa, Kamieniec Górny, Targowa – boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec), Kamieniec Dolny – boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec) oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Targowej z włączeniem do ulicy Kmietowicza”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. z dniem 10.12.2014 r.


 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski