ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Drogi - Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007

2006-09-15 do 2006.09.15 // Oglądano: 1936 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług
nr 31/2006
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tysięcy euro
n a: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2006-2007

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.04.30.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający wymaga wpłaty wadium:
oWysokość wpłaty wadium: 5 000 zł
oWadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BS Czarny Dunajec Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
oWadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć w kasie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, I piętro, w godz. 800 - 1400.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.10.16 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.10.16 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz
w Urzędzie Gminy tel. 018-26-135-26 pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro), lub bezpłatnie pobrać ze strony www.czarny-dunajec.pl

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.09.15

pdfInformacja nr 2 o wyniku postępowania przetargowego 31/2006
Dodano: 2011-02-25 18:52:33Pobrano: 809 // 0.05 MB
pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 31/2006
Dodano: 2011-02-25 19:03:50Pobrano: 751 // 0.05 MB