ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czerwienne - Droga gminna „Ubocz I” - Odbudowa drogi po powodzi

2006-07-11 do 2006.07.11 // Oglądano: 2230 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 27/2006
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Wykonanie odbudowy drogi po powodzi drogi gminnej „Ubocz I” 
w km 0+000 – 0+305 w miejscowości Czerwienne.


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2006.09.01

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

5. Termin związania ofertą: 30 dni

6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.07.19 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.07.19 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.07

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego nr 27/2006
Dodano: 2011-02-25 18:17:28Pobrano: 720 // 0.05 MB