ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarny Dunajec

2014-09-19 do 2014-10-06 // Oglądano: 1107 // Wstecz

 Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), z a w i a d a m i a,  że w dniu 12.09.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Czarny Dunajec, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Jolantę Mucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarny Dunajec – ciąg ulic: Targowa, Kamieniec Górny, Targowa- boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec), Kamieniec Dolny – boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec) oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy targowej z włączeniem do ulicy Kmietowicza”.

 

Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej swoim zasięgiem obejmuje ciąg ulic: Targowa i Kamieniec Górny oraz działki wzdłuż rzeki Czarny Dunajec – Targowa i Kamieniec Dolny.

Inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci wodociągowej swoim zasięgiem obejmuje odgałęzienie ulicy: Targowej z włączeniem do ulicy Kmietowicza.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, od pon. do pt.  w godz. 800-1500.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 18.09.2014 r. znak: OŚ.6220.11.2014 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk