ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik

2014-08-07 do 2014-08-21 // Oglądano: 1203 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 07.08.2014 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik” oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, działające poprzez pełnomocnika – Pana Mieczysława Muchę, reprezentującego Firmę GEOKART International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.

Równocześnie informuję, iż postanowieniem z dnia 07.08.2014 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pokój 37, w godz. 800-1500.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski