ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko do spraw organizacyjnych

2014-08-04 do 2014-08-18 // Oglądano: 2195 // Wstecz

URZĄD GMINY W  CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

Stanowisko ds. organizacyjnych

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)      Wykształcenie średnie lub wyższe.

c)      Co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej). Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętność stosowania obowiązujących przepisów: ustawy
o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu administracji publicznej, obsługi kancelaryjnej, informatyki, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych.

b)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej. Spełnienie tego wymagania jest stopniowalne według następujących progów: pow. 50 %, pow. 60 %, pow. 70 %, pow. 80 %, pow. 90 %.

c)      Obsługa Komputera – dobra znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Opracowywanie materiałów, zestawień, sprawozdań, raportów i in. dotyczących zadań Gminy nie realizowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

b)     Przygotowywanie oraz obsługa kancelaryjna spotkań i narad organizowanych przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

c)     Opracowanie projektów pism i innych dokumentów w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności, powierzonych przez Sekretarza Gminy.

d)     Wykonywanie powierzonych czynności w związku z organizacją  i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy, w tym opracowanie dokumentów, zamawianie materiałów na wyposażenie lokali.

e)     Pomoc w przygotowaniu i rozesłaniu korespondencji Urzędu o masowym charakterze.

f)       Wykonywanie czynności w zastępstwie osób zatrudnionych na stanowiskach :

ds. kadrowych i obsługi sekretariatu oraz ds. obsługi dziennika podawczego       

i archiwum w czasie ich nieobecności.

g)     Współdziałanie w sprawach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku odpowiedzialnym za realizację tych zadań oraz wykonywanie podstawowych czynności w zastępstwie tej osoby w czasie jej nieobecności.

h)     Współdziałanie z osobą zatrudnioną na stanowisku informatyka
oraz wykonywanie podstawowych czynności w zastępstwie tej osoby w czasie jej nieobecności.

i)       Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wykonywanie powierzonych zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

j)       Prowadzenie kancelarii niejawnej.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     praca na ½ etatu, średnio 20 godz. tygodniowo.

b)     okres zatrudnienia 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem oraz z możliwością przedłużenia w przypadku ukończenia służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym, 

c)     praca urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku         (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e)     wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f)       praca częściowo w terenie.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      kserokopia dowodu osobistego,

e)      dokument poświadczający wykształcenie /świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

f)        dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy, in./

g)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

h)      ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego albo  pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. organizacyjnych   w terminie do dnia  18 sierpnia 2014 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458
z późniejszymi zmianami)”.


Wójt Gminy
(-) Józef Babicz