ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko do spraw kontroli

2014-08-04 do 2014-08-18 // Oglądano: 2259 // Wstecz

URZĄD GMINY W  CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)      Wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomia.

c)      Co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej). Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętność stosowania obowiązujących przepisów: ustawy
o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo zamówień publicznych.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu kontroli.

b)      Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a.

c)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej. Spełnienie tego wymagania jest stopniowalne według następujących progów: pow. 50 %, pow. 60 %, pow. 70 %, pow. 80 %, pow. 90 %.

d)      Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Przeprowadzanie kontroli w urzędzie gminy i w jednostkach podległych.

b)     Sporządzanie protokołów pokontrolnych.

c)     Opracowywanie zaleceń pokontrolnych.

d)     Na polecenie bezpośredniego przełożonego przeprowadzania kontroli doraźnych.

e)     Aktualizacja procedur dotyczących kontroli.

f)     Właściwe gromadzenie oraz przechowywanie akt prowadzonych spraw, w tym  

     prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów

     prawa.

g)     Opracowywanie planu kontroli na dany rok.

h)     Sporządzanie sprawozdania rocznego z kontroli.

i)       Opracowywanie analizy ryzyka dla urzędu gminy.

j)       Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy (dokumentacja archiwalna
i nie-archiwalna).

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     praca na 1/2 etatu, średnio 20 godz. tygodniowo.

b)     okres zatrudnienia 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

c)     praca urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku         (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia    18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e)     wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f)       praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

g)     praca częściowo w terenie.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      kserokopia dowodu osobistego,

e)      dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

f)        dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy, in./

g)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

h)      ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego albo pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. kontroli w terminie do dnia       18 sierpnia 2014 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458
z późniejszymi zmianami)”.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                       (-) Józef Babicz