ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Postanowienie Burmistrza Makowa Podhalańskiego

2014-06-13 do 2014-06-27 // Oglądano: 1306 // Wstecz


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 97§2, w zw. z art. 123 § 1 K.p.a. (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Burmistrz Makowa Podhalańskiego


postanawia:

podejmuję postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko przedsięwzięcia, zawieszone postanowieniem znak GK6220.11.12 z dnia 24.10.2012 r.:


Inwestycja: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 30/2009/p „Jordanów” (część bloku koncesyjnego nr 432), wykonywanym metodą otworów wiertnicznych o głębokości większej niż 1000 m.

Inwestor: Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o., Sp. kom. ul. Śniadeckich 17,  00-654 Warszawa,

UZASADNIENIE


W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j.w., postanowieniem znak GK.6220.11.9.2012 z dnia 30.08.2012 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia jw. na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 5 ww. ustawy Burmistrz Makowa Podhalańskiego postanowieniem znak GK6220.11.12 z dnia 24.10.2012 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast w dniu 07.04.2014 r. Inwestor wycofał wniosek z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przyczyn formalnych, w celu poprawnego załatwienia sprawy, przed umorzeniem postępowania z uwagi na wycofanie wniosku, należy podjąć zawieszone postępowanie.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.