ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wszczęcie postępowania - "Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik"

2014-06-02 do 2014-06-17 // Oglądano: 1442 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), z a w i a d a m i a,  że w dniu 16.05.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, działającego poprzez pełnomocnika – Pana Mieczysława Muchę, reprezentującego Firmę GEOKART International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekielnik”.

Działki ewid. nr objęte inwestycją przeznaczone pod budowę oczyszczalni ścieków: miejscowość Piekielnik: 595/1, 307/10, 307/11, 13246, 306, 303, 13258 i 13265/1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godz. 800-1500.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 02.06.2014 r. znak: OŚ.6220.5.2014 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk