ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Czarny Dunajec na terenie gminy Czarny Dunajec

2014-05-28 do 2014-07-07 // Oglądano: 2099 // Wstecz

                                             

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”

 


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług projektowych

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec na terenie gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.19.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 19/2014

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 27/05/2014

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Termin składania ofert: do 07/07/2014 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 07/07/2014 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia  

pdfSIWZ_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:35:49Pobrano: 837 // 0.91 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:35:55Pobrano: 806 // 0.29 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:00Pobrano: 816 // 0.26 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:05Pobrano: 804 // 0.27 MB
docZal_04_Wykaz-uslug_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:11Pobrano: 793 // 0.25 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:17Pobrano: 841 // 0.26 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:23Pobrano: 802 // 0.25 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:29Pobrano: 814 // 0.25 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:36:38Pobrano: 837 // 0.44 MB
zipZal_08_PFU-czesc-1_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:43:30Pobrano: 875 // 22.70 MB
zipZal_08_PFU-czesc-2_2014-19
Dodano: 2014-05-30 07:57:38Pobrano: 870 // 37.02 MB
zipZal_08_PFU-czesc-3_2014-19
Dodano: 2014-05-30 08:09:13Pobrano: 847 // 35.79 MB
pdfUE_Ogloszenie_o_zamowieniu_2014-19
Dodano: 2014-05-30 09:01:12Pobrano: 481 // 0.18 MB
pdfBZP_Ogloszenie_o_zamowieniu_2014-19
Dodano: 2014-05-30 09:58:10Pobrano: 553 // 2.71 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2014-07-08 12:18:39Pobrano: 403 // 0.23 MB