Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec

2014-02-14 do 2014-02-28 // Oglądano: 3519 // Wstecz
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Czarny DunajecDnia 3 stycznia 2014 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy o systemie oświaty
w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7). Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2014 roku. W związku z powyższym w naszej gminie trwają prace nad przyjęciem zasad i terminów rekrutacji do placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

W związku z powyższym informujemy:

1.      Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału
w rekrutacji.

2.      Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu od 21 lutego 2014 roku składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Wzór deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu/punkcie przedszkolnym, w szkole i na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu/szkole.
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne muszą pamiętać o podpisaniu w przedszkolu/szkole podstawowej umowy na kolejny rok szkolny. Umowy podpisywane będą po zakończeniu rekrutacji, tj. w kwietniu 2014 roku.

3.      Rekrutacja do gminnych placówek wychowania przedszkolnego, odbędzie się w marcu.

4.      Nowe prawo oświatowe zobowiązuje dyrektorów przedszkoli do ustalenia szczegółowych zasad rekrutacji, m.in. dodatkowych kryteriów przyjęć. Aby uniknąć chaosu wynikającego z nowych reguł, m.in. funkcjonowania w Gminie różnych zasad i terminów, pracownicy Wydziału Oświaty wraz z dyrektorami przedszkoli i szkół pracują nad przygotowaniem jednolitych zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne) zostaną podane  do końca lutego.

5.      Kryteria wynikające z ustawy: do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących gminę Czarny Dunajec, niż wolnych miejsc,  w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata opieką zastępczą.

6.      Ponadto w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dodatkowe kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czarny Dunajec.

7.       Wnioski o przyjęcie dziecka do gminnego  przedszkola/punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole zostaną wprowadzone w życie zarządzeniem Wójta Gminy  Czarny Dunajec po uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli i szkół zasad rekrutacji.

Ponadto informujemy, że:

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci pięcioletnie urodzone w 2009 r. oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.


Uwaga rodzice dzieci 6-letnich (rok urodzenia 2008):

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą dzieci sześcioletnie, urodzone w I półroczu tj. do 30 czerwca 2008 roku,  natomiast dzieci urodzone w II półroczu 2008 r. obowiązek szkolny mają przesunięty o rok. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych mogą jednak rozpocząć obowiązek szkolny łącznie z dziećmi urodzonymi w I połowie roku. W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.

 

Uwaga rodzice dzieci 5 –letnich (rok urodzenia 2009):


Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. O przyjęciu do przedszkoli dzieci 4 i 3 letnich  nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz w razie braku miejsc zasady postępowania rekrutacyjnego.


pdfDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Dodano: 2014-02-19 12:09:52Pobrano: 542 // 0.04 MB
pdfDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
Dodano: 2014-02-19 12:09:53Pobrano: 468 // 0.04 MB
docDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym - WORD
Dodano: 2014-02-19 13:32:28Pobrano: 485 // 0.05 MB
docDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - WORD
Dodano: 2014-02-19 13:32:29Pobrano: 437 // 0.06 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec