ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2014 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM TARGU z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrodzonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

2014-01-23 do 2014-02-09 // Oglądano: 1336 // Wstecz
ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2014 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM TARGU z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrodzonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust 1 pkt. 1, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, pkt. 8, pkt. 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z pozn. zm.1), wobec stwierdzenia przypadków wścieklizny zwierząt u lisów odstrzelonych:

-  w obrębie miejscowości Wróblówka, grn. Czarny Dunajec

-  w Borach Czarnodunajeckich-Baligówka, gm. Czarny Dunajec

-  szczyt Żeleźnica, gm. Raba Wyżna zarządza się, co następuje:

§1.   Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

1)   od strony północnej od miejscowości Raba Wyżna drogą nr 1665 K do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 i dalej drogą krajową nr 7 do skrzyżowania w Podwilku z droga_ biegnąca wzdłuż Bukowińskiego Potoku;

2)   od  strony  zachodniej:   od  skrzyżowania  w  Podwilku  z  drogą  biegnącą  wzdłuż Bukowińskiego Potoku do miejscowości Podszkle następnie w kierunku przysiółka Dziedzicowa i dalej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 957 do kompleksów leśnych Pasieka Księża Soślina lezących pomiędzy miejscowościami Piekielnik i Jabłonka a   następnie   wzdłuż    Potoku   Borowego   w   kierunku   miejscowości    Piekielnik do   skrzyżowania  drogi  krajowej   958  z  dawna^   linia kolejową Nowy  Targ     -Podczerwone;

3)   od strony południowej:   od skrzyżowania drogi krajowej 958 z dawna_ linia kolejową Nowy Targ   -   Podczerwone, a następnie wzdłuż potoku Czarny Dunajec do drogi wojewódzkiej nr 957 i dalej tą droga do skrzyżowania z drogą powiatową   1659 K (Ludźmierz - Maruszyna);

4)   od strony wschodniej: wzdłuż drogi powiatowej 1659 K (Ludźmierz - Maruszyna) przez   miejscowość   Ludźmierz   i   dalej   drogą   1660   K   (Ludźmierz  -  Pyzówka) do miejscowości Pyzówka, a następnie drogą 1662 K ( Pyzówka - Sieniawa) do torów kolejowych w miejscowości Pyzówka i dalej torami kolejowymi do miejscowości Raba Wyżna.

§2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem ,,Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony."

2. Tablice , o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.

§3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1)   zakazuje się wprowadzania zwierzaj: gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2)   zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

3)   zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4)   zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5)   zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6)   nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrola posiadaczy,

7)   nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:

a) Wójta Gminy Czarny Dunajec

b) Wójta Gminy Nowy Targ

c) Wójta Gminy Jabłonka

d) Wójta Gminy Spytkowice

e) Wójta Gminy Raba Wyżna

2. Do wykonania zakazów wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia oraz nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego,

§6.    Rozporządzenie   podlega    ogłoszeniu    w   Dzienniku    Urzędowym    Województwa Małopolskiego.