ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja – Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu), zlokalizowanego na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec

2014-01-23 do 2014-02-08 // Oglądano: 1717 // Wstecz
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu)” zlokalizowanego na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec.

Przedmiotowe przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 21 i 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmian.) jako: „instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę” i „instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Mr 89, poz. 625, z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanych do innych celów niż produkcja energii elektrycznej”. W związku z czym na podstawie art. 75 ust. 4 uooś organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

Postanowieniem z dnia 28.06.2013 r., znak: OŚ.6220.6.2013 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W sprawie uzyskano wymaganą na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 6 (opinia sanitarna Nr 7/13 z dnia 11.10.2013 r., znak: PSSE.NNZ.420-322-1/13) oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 uooś uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Krakowie, z siedzibą przy Placu na Stawach 3 (postanowienie z dnia 17.01.2014 r., data wpływu: 21.01.2014 r, znak: OO.4242.101.2013.ASu).

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, od pon. do pt., w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 13 lutego 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski