ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-01-07 do 2014-03-20 // Oglądano: 1929 // Wstecz

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie uchwały Nr XL/403/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010 r., zmienionej uchwałą Nr VI/57/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.