ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gospodarowanie odpadami

2013-12-16 do 2013-12-31 // Oglądano: 1615 // Wstecz
Gospodarowanie odpadamiJak już informowaliśmy, XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy miała miejsce w środę, 27 listopada. Poza stałymi punktami posiedzenia znalazło się miejsce na podjęcie przez radnych kilku ważnych uchwał, określających niektóre zobowiązania finansowe mieszkańców w 2014 roku.

Trzy z nich dotyczyły gospodarowaniem odpadami komunalnymi a dokładniej:

- uchwała nr XXXVI/331/2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec

- uchwała nr XXXVI/332/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec

- uchwała nr XXXVI/333/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

I tak dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców ustala się stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w następującej wysokości:

- odpady selektywnie zebrane i odebrane:

1)       7 zł – w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego,

2)     14 zł – w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

3)     21 zł – w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

4)     28 zł – w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego,

5)     35 zł – w przypadku 5 i 6 -osobowego gospodarstwa domowego,

6)     40 zł – w przypadku 7 i 8 -osobowego gospodarstwa domowego,

7)     45 zł – w przypadku gospodarstwa domowego liczące powyżej 8 osób.

- odpady komunalne niezebrane i odebrane w sposób selektywny:

1)    10,50 zł – w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego,

2)    21,00 zł – w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

3)    31,50 zł – w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

4)    42,00 zł – w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego,

5)    52,50 zł – w przypadku 5 i 6 -osobowego gospodarstwa domowego,

6)    60,00 zł – w przypadku 7 i 8 -osobowego gospodarstwa domowego,

7)    67,50 zł – w przypadku gospodarstwa domowego liczące powyżej 8 osób.

Do wyżej określonych opłat ustalono dopłaty dla emerytów lub rencistów zamieszkujących samotnie, o ile ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – w wysokości 50 % tych opłat oraz rodzin o liczbie dzieci 4 i więcej, o ile dochód na 1 osobę w tych rodzinach nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – w wysokości 2 zł na każde dziecko. W celu uzyskania dopłaty należy złożyć uzasadniony wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do wnoszenia powyższych opłat bez wezwania lub przypomnienia i zgodnie ze złożoną deklaracją za trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (kwartały kalendarzowe) w następujących terminach:

1)     za I kwartał w terminie do 15 marca danego roku,

2)     za II kwartał w terminie do 15 maja danego roku,

3)     za III kwartał w terminie do 15 września danego roku

4)    za IV kwartał w terminie do 15 listopada danego roku.

Opłaty te mogą być wnoszone w formie przelewu na konto urzędu gminy, wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy Czarny Dunajec lub wpłaty dokonanej u właściwego miejscowo sołtysa za pokwitowaniem. Wzór deklaracji został określony w załączniku do kolejnej uchwały i można ją składać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Say