ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2013-09-05 do 2013-09-20 // Oglądano: 1869 // Wstecz

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Małopolski program stypendialny

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

(PODDZIAŁANIE 9.1.3 PO KL 2007-2013)

Projekt realizowany w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego


Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2008 r. – 31 grudnia 2015 r.
Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego ucznia, przyznawane na okres 12 miesięcy - łącznie 6 000 zł
Wynagrodzenie dla Opiekuna dydaktycznego jednego stypendysty wynosi 1 160 zł rocznieW dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach wniosków przyznano 2251 stypendiów na łączną kwotę 13 467 000 zł

Warunki ubiegania się o stypendium

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:
  •     uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa małopolskiego;
  • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014  średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2012/2013;
  • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny,na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawieo świadczeniach rodzinnych (1078 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1246 zł netto miesięcznie) - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2012;
  • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju przeprowadzonym w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów z roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 (wystarczy jedno takie osiągnięcie w ciągu w/w trzech lat szkolnych).

Nabór wniosków na rok szkolny 2013/2014

Termin: 9 września –  4 października 2013 r.

Podpisywanie umów stypendialnych oraz umów o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami nastąpi w 2014 r.

 

Szczegóły dotyczące aktualnego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej projektu: www.stypendia.mcp.malopolska.pl w części dotyczącej „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w zakładce Aktualności.

Informacji udzielają także pracownicy Zespołu ds. Stypendiów MCP pod numerami telefonu:
/12/ 376-91-61;    /12/ 376-91-64;    /12/ 376-91-66

pod adresem e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl oraz podczas konsultacji w siedzibie MCP
przy ul. Jasnogórskiej 11 (II piętro, pok. 202).

 

Zapraszamy do składania wniosków!

 

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości