ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie – Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+243 w miejscowości Czarny Dunajec

2013-08-23 do 2013-09-14 // Oglądano: 2159 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

 zawiadamiam,

 że w dniu 1 lipca 2008 r. w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Urząd Gminy Czarny Dunajec) zamieszczony został wniosek Pana Mirosława Rzepka oraz Pana Stanisława Fudala o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+860” w miejscowości Czarny Dunajec na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 Postanowieniem z dnia 16.12.2008 r. znak GK.7624-10/08 Wójt Gminy Czarny Dunajec stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 24.09.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zaopiniował przedmiotową inwestycję pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Postanowieniem z dnia 24.07.2013 r., znak: OO.4242.132.2012.AK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia. 

             W niniejszej sprawie można składać uwagi i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34 – 470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15.:30 (od poniedziałku do piątku) w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 13 września 2013 r.

 

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk