ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Absolutorium dla wójta

2013-07-16 do 2013-07-31 // Oglądano: 2266 // Wstecz
Absolutorium dla wójtaOstatnia zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 28 czerwca. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności. I tak obecni usłyszeli tradycyjnie informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami. Najważniejszym punktem posiedzenia było jednak podjęcie uchwały w sprawie udzielanie wójtowi gminy absolutorium za 2012 rok.

Obowiązująca procedura jest tu dość skomplikowana, więc przypominamy kolejność postępowania w tej najważniejszej dla samorządu sprawie. I tak udzielenie absolutorium obejmuje:

·        rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za ubiegły rok.

·        rozpatrzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

·        rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,

·        zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

·        przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

·        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy oceniany rok.

·        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za poprzedni rok

Na ostatniej sesji omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy dokonała Skarbnik Gminy Stanisława Pilch. Dokumenty te były wcześniej szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Nic dziwnego, że Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione ustalenia jako spełniające ustawowe wymagania. Rada została również zapoznana z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy była takiego samego zdania i opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Stosowny wniosek został przesłany do RIO i także został pozytywnie zaopiniowany. W tej sytuacji radnym pozostało podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012. Wszyscy głosowali za – uchwały podjęto jednogłośnie. Gratulujemy.

Poza tak ważnymi oraz stałymi punktami posiedzenia znalazło się jeszcze miejsce na podjęcie kilku innych uchwał w sprawach: 

a)     zmiany budżetu gminy na 2013 rok,

b)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2012 rok,

c)     zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2013 rok,

d)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2012 rok.

e)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2013-2024

f)      nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.

g)     udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.

h)     Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

i)       Utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Gminie Czarny Dunajec

Kolejną sesję Rady Gminy zaplanowano w lipcu.