ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Postępowanie administracyjne

Archiwum 2013

Zawiadomienie o zamieszczeniu informacji o wydaniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa – budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+860 w miejscowo
2013-12-27 do 2014-01-17 // czytaj cały
Na podstawie art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 20.12.2013 r., w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, zamieszczono informację o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającą na budowie małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+860 w miejscowości Czarny Dunajec (MEW II).
Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia w miejscowości Czarny Dunajec - komunalizacja działki
2013-10-22 do 2013-11-06 // czytaj cały
Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę, że w dniach od 22.10.2013r. do 22.11.2013r wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2857/29 o pow. 1.2617 ha położona w Czarnym Dunajcu objęta księgą wieczystą nr NS1T/00154895/8.
Przekazanie wniosku o opinię - ujęcie wody Podczerwone
2013-05-27 do 2013-06-10 // czytaj cały
Dotyczy: Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Podczerwonym, przebudowa ujęcia wody
w Czarnym Dunajcu i budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Czarnym Dunajcu”
[1] 2 » następna