Załącznik nr 6

 

Z E S T A W I E N I E    G R U N T Ó W   G M I N N Y C H

wg  sposobu zagospodarowania

stan na 31.10.2006

 

Lp.

Wyszczególnienie

 

2006 r.

Stan na 31 października 2006r

1.

Grunty gminne ogółem w ha,
w tym:

powierzchnia

 

2065,0842

liczba działek

6031

2.

Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:

powierzchnia

1484,2287

liczba działek

2735

a) udostępnione odpłatnie,

w tym w formie:

powierzchnia

45,1076

liczba działek

92

 

- trwałego zarządu

powierzchnia

0.0818

liczba działek

1

 

- użytkowania

powierzchnia

x

liczba działek

x

 

- najmu i dzierżawy

powierzchnia

46.3576

liczba działek

92

b) udostępnione nieodpłatnie

(np. użyczone) /1/

powierzchnia

232,8561

liczba działek

1667

c) nie udostępnione (2-a-b)/2/

powierzchnia

1206,2650/x

liczba działek

976

3.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

powierzchnia

2,2954

liczba działek

7

4

Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym

powierzchnia

579,1276

liczba działek

3302

4b

Nieruchomości dla których założono księgi wieczyste

powierzchnia

911,5262

liczba działek

913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1/ grunty gminne skomunalizowane z mocy prawa wpisane w ewidencji gruntów jako przedmiot władania osób fizycznych i pozostające w ich bezumownym użytkowaniu

/2/ nie udostępnione to głównie: teren torfowisk i ich bezpośredniego otoczenia (595 działek i  549,6492 ha) – negocjacje w sprawie utworzenia parku krajobrazowego w ramach Programu „Natura 2000”

– kompleks leśny „Baligówka” (24 działki i 285,6947 ha) administrowany przez Radę Sołecką wsi Czarny Dunajec, która prowadzi planową gospodarką leśną,

- tereny będące w samoistnym posiadaniu „Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej”(309 działek i 44,4411ha), które  nie były przedmiotem regulacji prawnych,                

- teren po zlikwidowanej linii kolejowej do Nowego Targu (19 działek i 26,9664 ha), w przyszłości przewidywana budowa ścieżki rowerowej         

- tereny ochronne wzdłuż cieków wodnych i dolin potoku Czarny Dunajec (Chochołów, Kantówka, Podczerwone, Czarny Dunajec, Wróblówka)-łąki ,pastwiska, nieużytki (50 ha) w planie zagospodarowania przestrzennego symbol RW