Załącznik Nr 1

 

MIENIE GMINY W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

                                                                                                                             w złotych

wartość księgowa - brutto:

 

Lp

Nazwa jednostki

Grunty

Wartość

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Pozostałe aktywa

/inwesty-cje rozp./

Razem

Uwagi

 

1.

Urząd Gminy

21.109.093

  9.714.377

     665.170

   9.546.051

 41.034.691

Zał.Nr 3

2.

Gminny Zespół Oświatowy

   -

 

 16.179.024

 

  2.926.300

 

 

 19.105.324

Zał.Nr 2

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

   -

 

 

 

      73.761

 

 

 

 

        73.761

 

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

   -

 

 

 

     41.485

 

 

 

       41.485

 

 

         Razem

21.109.093

 25.893.401

   3.706.716

9.546.051

60.255.261

 

 

 

Powyższe zestawienie obejmuje:

Dane z kont 011,013, 020 i 080    grunty, budynki i budowle

                                                     inne środki trwałe: komputery, środki transportu,       

                                                     wyposażenie, inwestycje rozpoczęte 

                                                     wartości niematerialne i prawne/ oprogramowanie  

                                                     komputerów