Tabela Nr 2

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY w 2005 roku

 

      W y d a t k i

                                                                                                                                     w złotych

Dział

Rozdział

Rodzaj

N a z w a

 

R a z e m

 

 

 

Wydatku

 

Plan

Wykonanie

%

 010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

        301.600

        282.404

  93,6

 

01010

 

Infr.wodociag.i san.wsi

        293.950

        274.951

  93,5

 

 

Wydatki bieżące

 

       113.750

          94.998

  87,9

 

    w tym:

Wyngr.i poch.

 

          17.781

          14.414

  81,1

 

 

Wyd. majątkowe

 

        180.200

        179.953

  99,9

 

01030

Wydatki bieżące

Izby rolnicze

            1.650

             1.487 9

  90,1

 

    w tym:  

Dotacje

 

            1.650

             1.487

  90,1

 

01095

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

            6.000

            5.966

  99,4

 020

 

 

Leśnictwo

          85.000

          77.960

  91,7

 

02001

 

Pozostała działalność

          85.000

          77.960

  91,7

 

  

  w tym:

Wydatki bieżące

Wynagr.i poch.

 

          85.000

          66.778

          77.960

          60.765

  91,7

  91,0

 600

 

 

Transport i łączność

     4.236.313

     4.229.631

  99,8

 

60013

 

Drogi publiczn.wojew

        530.934

        530.886

100,0

 

 

Wydatki bieżące

 

          48.174

          48.174

100,0

 

 

Wyd.majatkowe

 

        482.760

        482.712

100,0

 

60014

Wyd. majątkowe

Drogi publiczn.powiat

        495.000

        493.407

  99,7

 

60016

 

Drogi publ.gminne

     2.349.831

     2.344.818

  99,8

 

 

Wydatki bieżące

 

     2.170.691

     2.165.681

  99,8

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

          60.000

          55.142

  91,9

 

 

Wyd.majątkowe

 

        179.140

        179.137

100,0

 

60017

Wydatki bieżące

Drogi wewnętrzne

        426.238

        426.228

100,0

 

60078

Wydatki bieżące

Usuw.skutk.klęsk żyw

        434.310

         434.292

 100,0

 700

 

 

Gospod. Mieszkaniowa

        212.190

        198.801

  93,7

 

70005

 

Gospod.grunt.i nieruch

        212.190

        198.801

  93,7

 

 

Wydatki bieżące

   

        101.550

          88.186

  86,9

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

            7.194

           4.992

  69,4

 

 

Wyd. majątkowe

 

        110.640

        110.615

100,0

 710

 

 

Działalność usługowa 

          39.100

          39.100

100,0

 

71004

Wydatki bieżące

Plany zagos.przestrzen

          39.100

          39.100

100,0

 750

 

 

Administracja publ.

     3.172.420

     3.110.383

  98,0

 

75011

Wydatki bieżące

Urzędy wojewódzkie

        146.000

        146.000

100,0

 

     w tym:

Wynagr.i poch.

 

        146.000

        146.000

100,0

 

75022

Wydatki bieżące

Rady gmin

        165.000

        155.762

  94,4

 

75023

 

Urzędy gmin

     2.778.940

     2.727.160

  98,1

 

 

Wydatki bieżące

 

     2.635.940

     2.584.480

  98,1

 

     w tym:

Wynagr.i poch.

 

     1.990.120

     1.980.195

  99,5

 

 

Wyd.  majątkowe

 

        143.000

        142.680

  99,8

 

 

75075

Wydatki bieżące

Promocja jst

          63.580

          62.571

  99,4

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

           6.200

           5.850

  94,4

 

75095

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

          18.900

          18.890

100,0

 751

 

 

Urz.nacz.or.wł.kon.sa

        121.592

        120.377

  99,0

 

75101

Wydatki bieżące

Urz.nacz.org.wł.pań.

            3.110

            3.110

100,0

 

75107

Wydatki bieżące

Wyb.Prezydenta RP

          71.022

          70.212

  98,9

 

   w tym:

Wynagr.i poch.

 

            6.320

            6.320

100,0

 

75108

Wydatki bieżące

Wybory do Sejmu i Sen

          47.460

          47.055

  99,2

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

            3.707

            3.707

100,0

 754

 

 

Bezp.publ.i ochr.p.poż.

        577.200

        554.326

  96,0

 

75405

Wydatki bieżące

Komendy Pow.Policji

          20.500

          19.793

  96,6

 

75412

 

Ochotnicze straże poż.

        556.700

        534.533

  96,0

 

 

Wydatki bieżące

 

        496.700

        474.533

  95,5

 

     w tym:

Wynagr.i pochodn

 

        135.967

         128.901

  94,8

 

 

Wyd.majątkowe

 

          60.000

          60.000

100,0

 756

 

 

Doch.od osób pr.od osób fiz. inn.nie pos.os. pr. oraz wyd.zw. z pob

 

 

          80.000

 

 

          74.388

 

 

  93,0

 

75647

Wydatki bieżące

Pobór pod.opł.i niep.n

          80.000

          74.388

  93,0

 

    w tym:

Wynagr.i pochode

 

          70.000

          64.388

  91,9

 757

 

 

Obsługa długu publ.

          68.000

          44.268

  65,1

 

75702

Wydatki bieżące

Obs.pa.wart.kr.i poż.jst

          68.000

          44.268

  65,1

 

     w tym:

Wyd.na obsł.długu

 

          68.000

          44.268

 65,1

 801

 

 

Oświata i wychowan.

   20.046.545

   19.444.953

  97,0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   13.873.430

   13.333.457

  96,1

 

 

Wydatki bieżące

 

    7.876.120

     7.840.011

  99,5

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

    5.216.810

    5.214.707

100,0

 

    

Dotacje

 

    1.016.840

     1.016.813

100,0

 

 

Wyd. majątkowe

 

    5.997.310

     5.493.446

  91,6

 

80103

Wydatki bieżące

 Oddz.przedszk.w szkoł.p

        702.951

        682.102

  97,0

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

        477.697

        477.595

100,0

 

 

Dotacje

 

        144.600

        125.398

  86,7

 

80104

Wydatki bieżące

Przedszkola

        368.000

        365.157

  99,2

 

     w tym:

Dotacje

 

        368.000

        365.157

  99,2

 

80110

 

Gimnazja

     3.809.185

     3.807.320

100,0

 

 

Wydatki bieżące

 

     3.799.795

     3.798.932

100,0

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

     2.624.045

     2.622.982

100,0

 

 

Dotacje

 

        450.450

        450.400

100,0

 

 

Wyd.mająkowe

 

            9.390

            9.388

100,0

 

80113

Wydatki bieżące

Dowożenie ucz.do szk

        563.085

        562.388

  99,9

 

    w tym:

Wynagr.i pochode

 

        113.107

        113.056

100,0

 

80114

Wydatki bieżące

Zespoły ek.adm.szkół

        375.370

        375.158

100,0

 

    w tym:   

Wynagr.i poch.

 

        331.628

       331.628

100,0

 

80146

Wydatki bieżące

Dokszt.i dosk.nauczyc

          38.875

         35.994

  92,6

 

     w tym:

Wynagr.i poch.

 

               355

               355   

100,0

 

80178

Wydatki bieżące

Usuw.sk.klęsk żywiołow

        163.349

        157.007

  96,1

 

80195

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

        152.300

        126.370

  83,0

 

    w tym:

Wynagr.i poch.

 

          42.048

          24.783

  58,9

 803

 

 

Szkolnictwo wyższe

          21.000

          21.000

100,0

 

80395

Wyd. majątkowe

Pozostała działalność

          21.000

          21.000

100,0

 851

 

 

Ochrona zdrowia

        445.306

        444.908

  99,9

 

85121

 

Lecznictwo ambulat.

        230.000

        230.000

100,0

 

 

Wydatki bieżące

 

          30.000

          30.000

100,0

 

 

Wyd.majątkowe

 

        200.000

        200.000

100,0

 

85154   

 

Przeciwdz.alkoholizm

        215.306

        214.908

  99,8

 

 

Wydatki bieżące

 

        178.306

        177.908

  99,8

 

    w tym:

Wynagr.i poch

 

          99.117

          98.762

  99,6

 

 

Wyd.majątkowe

 

          37.000

          37.000

100,0

 852

 

 

Pomoc społeczna

     4.379.075

     4.328.533

  98,9

 

85202

Wydatki bieżące

Domy pom.społeczn.

            9.400

            5.250

  55,9

 

85212

 

Świadcz.rodz.oraz skł.

     3.641.515

     3.641.515

100,0

 

 

Wydatki bieżące

 

     3.637.515

     3.637.515

100,0

 

   w tym:

Wynagr.i poch.

 

          84.260

          84.260

100,0

 

 

Wyd. majątkowe

 

            4.000

            4.000

100,0

 

85213

Wydatki bieżące

Skł.na ubezp.zdrowotn

          10.730

            8.257

  77,0

 

85214

Wydatki bieżące

Zasiłki i pom.w natu.

        306.985

        286.162

  93,2

 

85215

Wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

            5.000

            4.979

  99,6

 

85219

Wydatki bieżące

Osrodki pom.społecznej    

        295.180

        294.707

  99,8

 

     w tym:

Wynagr.i poch.

 

        234.254

        234.254

100,0

 

85228

Wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze

          20.265

          11.558

  57,0

 

    w tym:

Wynag.i pochodn

 

          18.891

          10.598

  56,1

 

85295

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

          90.000 

          76.105

  84,6

 854

 

 

Edukac.opieka wych

        127.134

        125.142

  98,4

 

85415

Wydatki bieżące

Pomoc mater.dla uczn.

        103.134

        103.006

  99,9

 

85495

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

          24.000

          22.136

  92,2

 

  w tym:

Wynagr.i poch.

 

            9.705

            8.000

  82,4

 900

 

 

Gospodarka komun.

     1.064.908

     1.044.020

  98,0

 

90001

 

Gospod.ściek.i ochr.wó

        214.472

        200.844

  93,7

 

 

Wydatki bieżące

 

        138.100

        124.472

  90,1

 

 

Wyd.majątkowe

 

          76.372

          76.372

100,0

 

90003

Wydatki bieżące

Oczyszcz.miast i wsi

        213.257

        211.155

  99,0

 

   w tym:

Wynagr.i poch.

 

          75.510

          74.468

  98,6

 

90004

Wydatki bieżące

Utrzym,zieleni w miast.

            2 650

            1.602

  60,5

 

90015

Wydatki bieżące

Oswietl.ulic,plac.i dr.

        616.460

        612.949

  99,4

 

90017

Wydatki bieżące

Zakłady gospod.komun.

          11.419

          11.417

100,0

 

     w tym:

Dotacje

 

          11.419

          11.417

100,0

 

90095

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

            6.650

            6.053

  91,0

 921

 

 

Kultura i och.dz.nar

        731.200

        720.468

  98,5

 

92105

 

Poz.zad.w zakr.kultury

        473.200

        462.468

  97,7

 

 

Wydatki bieżące

 

        270.400

        260.238

  96,2

 

    w tym:

Wynagr.i pochodn

 

          25.760

          25.441

  98,8

 

   

Dotacje

 

        109.000

        109.000

100,0

 

 

Wyd. majątkowe

 

        202.800

        202.230

  99,7

 

92116

Wydatki bieżące

Biblioteki

        258.000

        258.000

100,0

 

     w tym:

Dotacje

 

        258.000

        258.000

100,0

 926

 

 

Kultura fiz.i sport

        361.384

        337.278

  93,3

 

92605

Wydatki bieżące

Poz.zad.w zak.kul.fi.i s

        233.820

        214.689

  91,8

 

   w tym:

Wynagr.i poch.

 

           2.200

 

 

 

 

Dotacje

 

          95.800

          88.300

  92,2

 

92695

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

        127.564

        122.589

  96,1

 

 

 

Ogółem:

   36.069.967

   35.197.940

97,58

 

   Wydatki

Bieżące

 

   27.781.355

   27.506.000

  99,1

 

    Wynagr.

i pochodne

 

   11.865.454

   11.791.563

  99,4

 

 

Dotacje

 

     2.455.759

     2.425.972

  98,8

 

    Obsługa

Długu publ.

                           

         68.000

          44.268

  65,1

                

   Wydatki

Majątkowe

 

     8.198.612

     7.691.940

  93,9