Tabela Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2005 roku

 

D o c h o d y

                                                                                          w złotych

Dział

N a z w a działu

 

R a z e m

 

 

 

Plan

Wykonanie

%

 010

Rolnictwo i łowiectwo

             384.249

             374.984

  97,6

 

Dotacje celowe – zadania zlecone

               70.000

               70.000

100,0

 

Nal.za dostarcz.wodę z wodociągu

               48.000

               38.601

  80,4

 

Dotacja – z programu SAPARD

             266.249

             266.249

100,0

 

Różne dochody

 

                    134

 

 020

Leśnictwo

             352.200

             357.759

101,6

 

Sprzedaż drewna z lasu Baligówka

             350.000

             355.561

101,6

 600

Transport i łączność

             888.794

             888.794

100,0

 

Środki z Urz.Marszałkowskiego

             327.360

             327.360

100,0

 

Zwrot niewygasających środków

               90.244

               90.244

100,0

 

Dotacja – likwidacja szkód powodziow

             340.000

             340.000

100,0

 

Dotacja z FOGR – drogi rolnicze

             131.190

             131.190

100,0

 700

Gospodarka mieszkaniowa

             750.088

             770.334

102,7

 

Sprzedaż mienia

               41.000

               40.766

  99,4

 

Czynsze

             546.405

             565.946

103,6

 

Opłata za użytkowanie wieczyste

             143.293

             144.203

100,6

 

Odsetki

               12.200

               12.229

100,2

 

Zwrot wydatków niewygasających

                 7.190

                 7.190

100,0

 710

Działalność usługowa

               39.100

               37.314

95,4

 

Zwrot wydatków niewygasających

               39.100

               37.314

95,4

 750

Administracja publiczna

             244.320

             261.750

107,1

 

5% z doch.uzys.na rzecz budz.państwa

                 2.320

                 3.239

139,6

 

Dotacje celowe – zadania zlecone

             146.000

             146.000

100,0

 

Odsetki od środków na rach.bankowyc

               55.000

               67.859

123,4

 

Środki z rozliczenia Podh.Zw.Gmin

               26.000

               26.920

103,5

 

Poz.§ 0690,0830,0960,0970

               15.000

               17.734

118,2

 751

Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i sąd.

             121.592

             120.377

99,0

 

Dotacja celowa na zadania zlecone

             121.592

             120.377

99,0

 754

Bezp.publ.i ochr.p.pożarowa

               60.000

               60.000

100,0

 

Zwrot środków niewygasających

               60.000

               60.000

100,0

 756

Doch.od os.pr.od os.fiz.i innych

Jedn.nie pos,osob.prawnej

 

          3.836.015

 

          3.974.895

 

103,6

 

Udział w pod.dochod.od osób fizyczn

          1.730.515 

          1.806.486

104,4

 

Udział w pod.doch.od osób prawnych

                 2.000

                 5.076

253,8

 

Podatek od nieruchomości

          1.254.000

          1.251.532

  99,8

 

Podatek rolny

               65.000

               75.086

115,5

 

Podatek z karty podatkowej

               75.000

               43.501

  58,0

 

Podatek od spadków i darowizn

               30.000

               57.471

191,6

 

Podatek od środków transportu

             200.000

             229.370

114,7

 

Podatek leśny

               70.000   

              81.098

115,9

 

Wpływy z opłaty administracyjnej

               15.000

              20.140

134,3

 

Wpływy z opłaty skarbowej

               85.000

              58.168

  68,4

 

Pod.od czynn.cywilno-prawn.os.fiz.

             100.000

            133.871

133,9

 

Opł.za zezw.na sprzed.nap.alkohol.

             196.000

            196.608

100,3

 

Opłata eksploatacyjna

                 5.000

                6.987

139,7

 

Odsetki

               20.500

                9.501

  47,5

 758

Różne rozliczenia

        21.128.217

       21.128.217

100,0

 

Subwencja- część oświatowa

        11.990.179

       11.990.179

100,0

 

Subwencja- część wyrównawcza

          9.138.038

         9.138.038

100,0

 801

Oświata i wychowanie

          3.228.233

          3.204.781

99,3

 

Dotacje celowe – zad.z porozumień

                 5.000

                 5.000

100,0

 

Dotacje celowe – zad.własne

               54.571

               54.571

100,0

 

Dotacje celowe – na realiz.inwestycji

          1.314.238

          1.314.238

100,0

 

Dotacje celowe – zadania zlecone

                 6.000

                 6.000

100,0

 

Dotacja z PFRON na budowę szkoły

             820.000

             820.000

100,0

 

Środki ze Stowarzysz.budowa szkoły

             800.000

             800.000

100,0

 

Dobrowolne wpłaty

                             

                 8.779

 

 

Odsetki od środków na rach.bankow.

                 5.000

                 2.453

  49,1

 

Odszkodowania

             102.249

             102.249

100,0

 

Zwrot środków niewygasających

               26.000

               26.325

101,3

 

Różne dochody

               15.675

               20.089

128,2

 

Środki na wyk.ścieżki edukacyjnej

               22.000        

               15.000

  68,2

 

Dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środowiska

               16.500                 

                     -

 

 

Wynajem samochodów

               41.000

               30.077

  73,4

 852

Pomoc społeczna

          3.982.530

          3.961.093

  99,5

 

Dotacje- zadania zlecone

          3.724.090

          3.719.151

  99,8

 

Dotacja – zadania własne

             255.440

             239.573

  93,8

 

Odpł.za usługi opiekuńcze

                 3.000

                 2.369

  79,0

 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

             102.134

             100.270

  98,2

 

Dotacja celowa- zadania zlecone

               24.000

               22.136

  92,2

 

Dotacja celowa – zadania własne

               78.134

               78.134

100,0

 900

Gospodarka komunalna i ochr.środ

             269.672

             266.679

  98,9

 

Środki z rozliczenia GZKomunalnego

               23.300

               23.377

100,3

 

Opłata za odbiór śmieci

             170.000                       

             164.076

  96,5

 

Zwrot z niewygasających wydatków

               76.372

               74.649

 97,7

 

Wpłaty ludności na kanalizację

 

                 1.900

 

 

Odsetki

 

                 2.677

 

 921

Kultura i ochrona dziedzictwa nar.

               38.000

               41.100

108,2

 

Dobrowolne wpłaty

               20.000

               23.100

115,5

 

Dotacja celowa – z porozumień

               18.000

               18.000

100,0

 926

Kultura fizyczna i sport

               95.387

               96.042

100,7

 

Dotacja z EUREGONU TATRY

               45.052

               45.052

100,0

 

Wpłaty gmin na wspólny projekt

               24.085

               24.540

101,9

 

Dobrowolne wpłaty

               26.250

               26.450

100,8

 

Ogółem

   35.520.531

    35.644.389

100,35