Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005 , z dnia 24 stycznia 2005 roku


I.DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHRozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Kwota 190.000 złotych

II.WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHRozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota 190.000 złotych


Zadania programu:

=======================================

Razem wydatki na realizację w/w zadań programu 190.000 złotych