ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XIV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 9 grudnia 2019 roku


pdfUchwała Nr XIV/148/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Piekielniku.
Dodano: 2019-12-10 14:02:12Pobrano: 48 // 0.26 MB
pdfUchwała Nr XIV/146/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022
Dodano: 2019-12-10 14:02:11Pobrano: 42 // 0.62 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/145/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dodano: 2019-12-10 14:02:11Pobrano: 63 // 0.30 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/144/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2019-12-10 14:02:10Pobrano: 43 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/143/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
Dodano: 2019-12-10 14:02:09Pobrano: 40 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/142/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarny Dunajec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Dodano: 2019-12-10 14:02:08Pobrano: 39 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/141/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec
Dodano: 2019-12-10 14:02:08Pobrano: 44 // 0.21 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIV/139/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2019-12-10 14:02:07Pobrano: 40 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/137/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-12-10 14:02:06Pobrano: 39 // 0.61 MB
pdfImienne protokoły głosowania
Dodano: 2019-12-10 13:36:37Pobrano: 45 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/138/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
Dodano: 2019-12-10 14:09:13Pobrano: 38 // 0.44 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIV/147/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Ciche
Dodano: 2019-12-11 09:11:54Pobrano: 44 // 0.19 MB