ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacje dla pracodawców

UWAGA PRACODAWCY

SKŁADAJĄCY  WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU


W wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby:

- młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zobowiązany jest do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE.
EGZAMIN PRZEPROWADZA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA.
 
-młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne  IZB RZEMIEŚLNICZYCH.
EGZAMIN PRZEPROWADZA IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH

W PRZYPADKU INNYCH KONFIGURACJI NIŻ WW. NASTĄPI ODMOWA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO.
Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww.ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej

Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników, którzy zamieszkują na terenie Gminy Czarny Dunajec,
Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego  pracownika wraz z załącznikami do Gminnego Zespołu Oświatowego
ul. Kolejowa 14a, 34–470 Czarny Dunajec lub przesyła pocztą,
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.
 
 KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU
INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSZĄ POSIADAĆ:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ
Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.
Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem.
WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST ZATEM WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU W MONITORZE POLSKIM.

Forma załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
Kwota dofinansowania:
- w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
- 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Termin załatwienia
Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu  (ul. Gorzkowska 30,  33-300 Nowy Sącz), które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec (dziennik podawczy Gminnego Zespołu Oświatowego , ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna
a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół branżowych
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
e) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
f) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
h) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis
Załącznik nr 4 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem


pdfFormularz wzór
Dodano: 2019-08-08 13:58:49Pobrano: 98 // 1.12 MB
xlsxFormularz wzór.
Dodano: 2019-08-08 13:59:02Pobrano: 97 // 0.08 MB
docoświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Dodano: 2019-08-08 13:59:03Pobrano: 98 // 0.03 MB
pdfoświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Dodano: 2019-08-08 13:59:04Pobrano: 85 // 0.19 MB
docxWniosek.
Dodano: 2019-08-08 13:59:04Pobrano: 96 // 0.02 MB
pdfWniosek
Dodano: 2019-08-08 13:59:05Pobrano: 89 // 1.04 MB
doczawiadomienie 2019
Dodano: 2019-08-08 13:59:06Pobrano: 97 // 0.03 MB
pdfzawiadomienie 2019
Dodano: 2019-08-08 13:59:07Pobrano: 96 // 0.17 MB