ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wyprawka szkolna

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2019 r. „Wyprawka szkolna”

INFORMACJA

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1342)przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego.

I.Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu.

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019r. pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1)słabowidzącym,

2)niesłyszącym,

3)słabosłyszącym,

4)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

-posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe1alboorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawooświatowe2.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym

podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia

ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty3, będzie udzielana

 

1Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

2 Ustawaz dnia 14grudnia 2016 r.– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 2245).

3 Ustawa z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457,1560, 1669 i 2245 praz z 2019 r. poz.730).

 uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. branżowej szkoły I stopnia,

2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

3.klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

4. klasy I pięcioletniego technikum,

5.klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r.,zgodnie z art.115 ustawy o zmianie ustawy– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw4, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1.klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

2.klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dokształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,

2. klasy I technikum pięcioletniego,

3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to:

a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,

b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu

– mający postać papierową lub elektroniczną.

II. Miejsce i termin składania wniosków

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 9 września 2019 r. W załączeniu wzór wniosku (załącznik nr 1)

 4 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432).

III. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.Powyższy dokument potwierdza, że osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach programu.

IV. Wysokość pomocy w ramach programu

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” jest uzależniona od: typu szkoły,do której uczęszczają uczniowie oraz rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy

Maksymalna wysokość pomocy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim

technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w

liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 445 zł

V.Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (załącznik nr 2- wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę,do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpisosoby dokonującej zakupu.Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Jednocześnie informuję, że dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone przez wnioskodawcę z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokości kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

VI. Działania, które powinny zostać podjęte przez szkoły po przyjęciu i zweryfikowaniu wniosków.

Po zgromadzeniu i rozpatrzeniu wniosków proszę o sporządzenie listy uczniów uprawnionych do ww. pomocy (załącznik nr 3). Listę uczniów należy dostarczyć w wersji papierowej do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, w nieprzekraczalnym terminie do 11 września2019 r.

VII. Informacje dodatkowe

Uprzejmie proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. –„Wyprawka szkolna”.

 

Załączniki:

Zał. Nr 1 - wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. Nr 2 - wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręczników lub materiałów edukacyjnych,

Zał. Nr 3 - wzór listy uczniów uprawnionych do pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej 2019”,

Zał. Nr 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U z 2019 r., poz. 1342) -

Zał.Nr 5 -Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zał. Nr 6 - załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zał. Nr 7 - Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie terminu składania wniosków

docZał. Nr 1- wzór wniosku - Wyprawka szkolna 2019
Dodano: 2019-08-08 14:03:37Pobrano: 70 // 0.09 MB
pdfZał. Nr 1- wzór wniosku - Wyprawka szkolna 2019
Dodano: 2019-08-08 14:03:49Pobrano: 64 // 0.24 MB
docxZał. Nr 2- Wzór oświadczenia o zakupie podręczników- mat.edukacyjnych.
Dodano: 2019-08-08 14:03:49Pobrano: 71 // 0.01 MB
pdfZał. Nr 2- Wzór oświadczenia o zakupie podręczników- mat.edukacyjnych
Dodano: 2019-08-08 14:03:50Pobrano: 99 // 0.63 MB
pdfZał. Nr 3 wzór listy uczniów uprawnionych do pomocy w ramach -Wyprawka szkolna
Dodano: 2019-08-08 14:03:51Pobrano: 60 // 0.26 MB
xlsZał. Nr 3 wzór listy uczniów uprawnionych do pomocy w ramach -Wyprawka szkolna
Dodano: 2019-08-08 14:03:51Pobrano: 68 // 0.04 MB
pdfZał. Nr 4- rozporzadzenie_wyprawka-szkolna-2019
Dodano: 2019-08-08 14:03:52Pobrano: 65 // 0.27 MB
pdfZał. Nr 5- uchwala-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2019-roku-_wyprawka-szkolna
Dodano: 2019-08-08 14:03:53Pobrano: 66 // 0.14 MB
pdfZał. Nr 6 -zalacznik-do-uchwaly_rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2019-r.-_-wyprawka-szkolna
Dodano: 2019-08-08 14:03:55Pobrano: 104 // 0.30 MB
pdfZał. Nr 7- Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-08-08 14:03:57Pobrano: 70 // 0.26 MB