ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/268/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec Gminy może zgłosić do tut. urzędu skargę na niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, uwzględniając poniższe wymagania:
 
1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu:
a) w formie pisemnej lub,
b) w formie elektronicznej (e-mail) lub,
c) telefonicznie – pod nr telefonu 18 25 135 37 – Referat ochrony środowiska.
2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
3. Zgłoszenie o którym mowa w pkt 1 powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, opis nieprawidłowości i datę jej wystąpienia.
4. Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości.