ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2017

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2017
Nr XXI/214/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r poz.446) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 84.453.625 złotych z tego:

1) dochody bieżące: 81.579.107 złotych,

2) dochody majątkowe : 2.874.518 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 174.518 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 89.426.831,14 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77.006.949,38

złotych, w tym:

· wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 37.895.882,38 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.804.203 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.091.679,38 zł

· wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.295.000 zł

· wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.651.167 zł

· wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2017 – 432.000 zł

· wydatki na obsługę długu publicznego – 732.900 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.419.881,76 złotych, w tym:

· Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.419.881,76 złotych,

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 274.271 złotych

§ 3

· Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.973.206,14 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

· Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.185.031,14 złotych, z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie 8.200.000 złotych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 685.031,14 złotych

- ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy, w kwocie 300.000 złotych

oraz rozchody budżetu w kwocie 4.211.825 złotych, na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 287.000 złotych

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.121 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

7. dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6

Wydatki budżetu obejmują:

1. planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 roku – jak w załączniku Nr 8

2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 760.260,14 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 422.313,37 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 4.973.206,14 złotych

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.226.793,86 złotych

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

· zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

· zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

· przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

c) w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.