ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2014

UCHWAŁA  BUDŻETOWA
GMINY  CZARNY DUNAJEC

na rok 2014

Nr XXXVIII/347/2014

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r  poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014  w łącznej kwocie  61.557.223 złote z tego:

1)      dochody bieżące: 58.710.770 złotych,

2)      dochody majątkowe: 2.846.453 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.058.071 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu na 2014  rok w łącznej kwocie   60.220.723 złote  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

     2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  

           53.417.525  złotych, w tym:

·      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34.285.431 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.550.000 zł

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.735.431  zł

·      wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.740.000  zł

·      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.733.841 zł

·      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2014 – 258.253 zł

·      wydatki na obsługę długu publicznego – 1.400.000 zł

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną  kwotę 6.803.198 złotych, w tym:

·      Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  6.803.198 złotych, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.150.634 złote

 

§ 3

 

·           Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.336.500 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek

·           Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 złotych, z następujących tytułów:  -  zaciągniętych kredytów, w kwocie   1.000.000 złotych,

-  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.000.000 złotych

             oraz  rozchody budżetu w kwocie  3.336.500 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

 

§ 4

 

Tworzy się :

1.          rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 340.241 złotych

2.          rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000 złotych

 

§ 5

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.          dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.          dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.          dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.          wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.          dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§ 6

 

Wydatki budżetu obejmują:

1.         planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 roku – jak w załączniku Nr 7

2.         środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 677.478 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie  380.353 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8   

 

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9 


§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty   1.000.000 złotych

 

§ 9

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)        dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·        zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·        zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·        przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

       z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia  w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)        Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)     w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)     w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

c)      w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

 § 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pdfUCHWAŁA NR XLV/406/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2014-10-27 10:50:28Pobrano: 568 // 0.35 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XLIV/401/2014 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2014-10-27 10:48:10Pobrano: 526 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XLIII/393/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-07-01 14:04:16Pobrano: 564 // 0.40 MB
pdfUCHWAŁA NR XLII/386/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:29:29Pobrano: 563 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XLII/385/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:30:10Pobrano: 753 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XLI/381/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:30:06Pobrano: 592 // 0.08 MB
pdfUchwała NR XLI/380/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:30:05Pobrano: 594 // 0.42 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:30:00Pobrano: 586 // 2.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:29:34Pobrano: 601 // 0.41 MB
pdfUchwala budzetowa 2014 z zalacznikami
Dodano: 2014-01-30 10:28:49Pobrano: 794 // 1.12 MB