ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2013

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2013
Nr XXVI/245/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 57.999.352 złote z tego:
1)dochody bieżące: 56.020.730 złotych, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 75.600 złotych
2)dochody majątkowe: 1.978.622 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.858.622 złote
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 59.570.352 złote
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.180.460 złotych, w tym:
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32.576.441 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.187.100 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.389.341 zł
• wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.562.000 zł
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.993.430 zł
• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 75.600 zł
• wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2013 – 472.989 zł
• wydatki na obsługę długu publicznego – 1.500.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.389.892 złote, w tym:
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.389.892 złote, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 108.000 złotych

§ 3.

• Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.571.000 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
• Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.800.000 złotych, z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.800.000 złotych, oraz rozchody budżetu w kwocie 3.229.000 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4.

Tworzy się :
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 357.423 złotych
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 142.000 złotych

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują:
1. planowane kwoty dotacji udzielone w 2013 roku – jak w załączniku Nr 7
2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 626.567 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 352.615 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 7.
Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.

Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 1.571.000 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.229.000 złotych

§ 9.

. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

• zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
• zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
• przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarny Dunajec
3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych
4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych
5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:
a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej
b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
c) w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała z załącznikami do pobrania poniżej
pdfUchwała.XXVI.245.2012.2012-12-28
Dodano: 2013-01-04 11:44:34Pobrano: 987 // 0.93 MB