ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

1. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
2.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z dnia 24.01.2012 , poz. 87)
3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2011r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012r. (Dz.U. z dnia 09.01.2012, poz. 19).

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Czarny Dunajec,  34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
Ewidencja Działalności Gospodarczej - Referat Finansowy, pok. 34, I piętro
Nr tel. 18 26 135 34

3. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (istnieje możliwość złożenia kopii faktur potwierdzonych przez pracownika urzędu za zgodność z oryginałem)
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r.  
od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego
- w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.,

5. TERMINY WYPŁATY ZWROTU
Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
* do końca kwietnia 2012 – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012r.
* do końca października 2012 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012r.

6. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.
pdfwzór_wniosku
Dodano: 2012-10-23 11:48:16Pobrano: 832 // 0.85 MB