ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)

Rodzaj sprawy:

 

 

 

Złożenie przez podatnika Deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) z przyczyn:

- corocznie do 15 lutego roku podatkowego

- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

- wygaśnięcie obowiązku podatkowego

- zmiana miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby

- korekta deklaracji

- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu  z ruchu

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

Podatnicy podatku od środków transportowych

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

- Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego,

- NIP podatnika,

- Dane podatnika (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania / siedziby)

Wymagane załączniki:

 

 

 

W zależności od przyczyny złożenia deklaracji:

- kopia dowodu rejestracyjnego

- kopia umowy kupna / sprzedaży

- kopia faktury

- kopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Informacje dodatkowe:

 

 

 

- Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

- Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu. w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

- W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

- Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

- Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

-Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek

- Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku od środków transportowych wynikającego z deklaracji czy decyzji skutkuje przesłaniem pisemnego upomnienia

 

- Brak wpłaty pomimo przesłanego upomnienia powoduje wystawienie tytułu wykonawczego, a tym samym przekazanie sprawy do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 

 

- 14 dni od złożenia deklaracji

- tytuł wykonawczy: 7 dni od dnia doręczenia upomnienia

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)

- Uchwała Nr XXX/296/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484)