ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zgłoszenie zgonu

Rodzaj sprawy:

Zgłoszenie zgonu

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Najbliższa rodzina zmarłego

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Dowody tożsamości osoby zgłaszającej zgon

-  dowód tożsamości osoby zmarłej i w przypadku, gdy współmałżonek żyje- jego dowód osobisty

-  książeczka wojskowa (jeśli jest)

-  karta zgonu, wydana przez lekarza

-  odpisy aktów stanu cywilnego dot. osoby zmarłej (jeśli osoba zgłaszająca zgon je posiada)

-  podanie o wydanie odpisów aktu zgonu

 

Opłata:

Sporządzenie aktu zgonu jest bezpłatne.

-  3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie po sporządzeniu aktu,

-  każdy następny odpis jest płatny:

Zupełny – 33 zł , skrócony - 22 zł

 

Informacje dodatkowe:

- zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w przypadku choroby zakaźnej w ciągu  24 godzin

-  zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

 Art. 64 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami)