ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zmiana imion i nazwisk

Rodzaj sprawy:

Zmiana imion i nazwisk

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

wnioskodawcy

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  podanie

-  odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne jego małoletnich dzieci, jeśli sporządzone są w innym USC

-  odpis zupełny aktu małżeństwa (gdy po rozwodzie, to z adnotacją o rozwodzie oraz o powrocie kobiety do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, jeśli akt sporządzony jest w innym USC.

-  oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub nazwiska (potrzebne gdy ma zaistnieć zmiana nazwiska tylko dziecka lub gdy nazwisko zmienia jeden z rodziców)

- oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia i/ lub nazwiska jego małoletniego dziecka

-  postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą

-  dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek

-  jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej do wniosku potrzebne jest orzeczenie sądu o ustanowienie opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej oraz postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

Opłata:

Decyzja – 37 zł

 

Informacje dodatkowe:

-  zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.

-  podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega ( rodowego czy nabytego)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

-  Art. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r. nr 220, poz. 1414, z późniejszymi zmianami)

-  Art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami )