ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawarcie małżeństwa

Rodzaj sprawy:

Zawarcie małżeństwa

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

 

- Dowód osobisty

- Odpisy skrócone aktu urodzenia (opłacone po 22 zł.)

-  Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeśli  osoba pozostawała już w związku małżeńskim (wdowa/wdowiec – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka; rozwiedzenia- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie- opłacone po 22 zł.)

-  Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownik USC lub polskim konsulem

  - Postanowienie sądu rodzinnego małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia)

 

Opłata:

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

 

Informacje dodatkowe:

-  Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia  i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez jego władze ojczyste lub konsulat, a przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu  od jego składania (do składania odpisu aktu urodzenia również )

-  Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego

-  Jeśli obcokrajowiec nie zna języka polskiego, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie ślubu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony- sprawdź Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 1 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami)

Art. 53 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami)