ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Rodzaj sprawy:

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Osoba której akt dotyczy lub pełnomocnik

Wymagania dotyczące wniosku:

 

- Podanie o wpisanie zagranicznego aktu i wydanie odpisów aktu

- odpis zupełny aktu urodzenia/ małżeństwa/ zgonu wydany przez zagraniczny urząd

-  tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego lub polski konsulat

 

Opłata:

Decyzja – 50 zł

 

Informacje dodatkowe:

- Umiejscowienie aktu dokonuje się w USC właściwym ze względu na stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy (ew. ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy)

- Odbiór dokumentów – osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami)