ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Rodzaj sprawy:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  w przypadku, gdy dziecko pochodzi z małżeństwa- odpis skrócony aktu małżeństwa

-  gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, stan cywilny matki:

·         Panna- dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (gdy matka urodzona poza urzędem w którym zgłasza dziecko)

·         Rozwódka – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie

·         Wdowa- odpis skrócony aktu zgonu męża

-  wniosek o wydanie odpisów po sporządzeniu aktu urodzenia

 

Opłata:

Bez opłat

 

Informacje dodatkowe:

-  zgłosić urodzenie dziecka należy w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka (za pośrednictwem innego USC ze względu na miejsce zamieszkania rodziców)

-  nadać imiona dziecku mogą wyłącznie jego rodzice.

-  jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed  upływem 300 dni od chwili jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 38 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami )