ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zatwierdzenie podziału nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

Rodzaj sprawy:

 

 

 

Zatwierdzenie podziału nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Właściciele /współwłaściciele/ - wszyscy

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub ich pełnomocników, powinien określać cel podziału oraz zawierać aktualne adresy stron postępowania.

Wymagane załączniki:

 

 

 

- mapa z projektem podziału przyjęta do zasobu ODGiK Starostwa Powiatowego w Nowym Targu /zaklauzulowana/;

- Wypisy z rejestru gruntów;

- odpisy z ksiąg wieczystych;

- opinia wstępnego projektu podziału;

- protokół przyjęcia granic nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Dokumentację podziałów nieruchomości sporządzają biura wykonawstwa geodezyjnego – geodeci uprawnieni, na zlecenie stron – właścicieli.

Termin załatwienia sprawy:

 

10 dni

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t.Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r/ art.92-100.