ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ludność

Obecnie gminę Czarny Dunajec zamieszkuje prawie 22 tys. osób, przy czym (49,2% populacji stanowią mężczyźni, a 50,8% to kobiety).

Ilość mieszkańców w poszczególnych sołectwach jest wyraźnie zróżnicowana od 400 osób w Koniówce do ponad 3800 osób w Czarnym Dunajcu (tab. 5). Przeciętna gęstość zaludnienia gminy wynosi 100,4 osoby na 1 km2. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 (uzyskanych w US w Krakowie) osoby poniżej 20 roku życia stanowią 33% mieszkańców, w wieku 20-40 lat – 29,5%, w wieku 40-60 lat – 21,8%, w przedziale wieku 60-80 lat – 13,7%, a powyżej 80 lat jeszcze 2% populacji. Stosunkowo niski odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i relatywnie wysoki ludzi młodych, stawia gminę w korzystnym świetle na tle ogólnokrajowych trendów demograficznych.

Biorąc pod uwagę osoby powyżej 13 roku życia, tylko nieco ponad 2% z nich posiada wykształcenie wyższe, 1,5% średnie policealne, a około 10% średnie. Blisko 55% wspomnianej grupy wiekowej ukończyło tylko szkołę podstawową. Warto zaznaczyć, że wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym zdecydowanie przeważają kobiety. Około 85% całej ludności gminy zamieszkuje w gminie od urodzenia. Osoby przyjezdne, które zdecydowały się tu zamieszkać w ostatnich kilkunastu latach stanowią 5% ludności. Wśród nich wyraźnie przeważają osoby w wieku 20-40 lat. Ponad 60% mieszkańców gminy utrzymuje się (lub jest utrzymywanych) z pracy najemnej bądź na rachunek własny, w tym też z gospodarstwa rolnego. Przeszło 20% populacji otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe, niekiedy stanowią one jedyne źródło ich utrzymania.

W omawianej gminie funkcjonuje przeszło 5350 gospodarstw domowych, przy czym blisko 70% to gospodarstwa jednorodzinne. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią 16% wszystkich gospodarstw, dwuosobowe – 15%, trzyosobowe – 15%, czteroosobowe – 18%, a więcej niż czteroosobowe – 36%.

Stopa bezrobocia w gminie wynosi 11,1%. Jest prawie identyczna zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. W grupie ludności powyżej 15 roku życia aktywność zawodową (pracujący lub zarejestrowani bezrobotni) wykazuje niespełna 50% osób. Pracujący (ponad 6700 osób) stanowią 42,6% wspomnianej grupy wiekowej. Wśród nich nieco więcej niż połowa (około 3530 osób) pracuje wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym, a około 7% w służbie publicznej (np. administracja, edukacja, służba zdrowia, policja). Pozostali tworzą sektor produkcyjno-usługowy. Problemy z zatrudnieniem osób tworzących nadwyżkę siły roboczej wiążą się między innymi z położeniem gminy w stosunku do najbliższych aglomeracji miejskich i ośrodków turystycznych, a także nie w pełni wykorzystanych dotychczas walorów przyrodniczych tej gminy.Źródło: fragment z dokumentu "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czarny Dunajec" wykonawca: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

Zobacz też: Czarny Dunajec i okolice pod redakcją itd.- dostępna w UG i bibliotekach publicznych na terenie Gminy