ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC W 2005 ROKU
 2006.06.28

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2005 rok w następujących kwotach:
- dochody 29.389.805 złotych
- wydatki 29.406.629 złotych 
- deficyt 16.824 złote Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2005 rok w następujących kwotach:
- dochody 29.389.805 złotych
- wydatki 29.406.629 złotych 
- deficyt 16.824 złote 

Deficyt miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 

Przychody i rozchody budżetu:

· w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów 1.183.176 złotych
· w przychodach zaplanowano - 
1/ kredyt na budowę szkoły w Ratułowie w wysokości 600.000 złotych
2/ kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem w wysokości 600.000 złotych

Razem przychody: 1.200.000 złotych 

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:
· zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 358.990 złotych
· dotacje celowe na zadania własne 558.605 złotych
· zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.304.592 złotych / tym: opieka społeczna w związku z przejęciem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
· zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 1.070.000 złotych /wodociąg dla Romów, szkoła w Czarnym Dunajcu/
· dotacja z FOGR na drogi rolnicze 131.190 złotych
· zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę 816.668 złotych
· środki z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne 820.000 złotych
· środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich na budowę szkoły Czerwienne Górne 800.000 złotych 
· zwrot środków z funduszu SAPARD - na pokrycie wydatków z 2004 r na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu 266.249 złotych
· dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.500 złotych
· dotacja z Ministerstwa 23.000 złotych 
· zmniejszenie środków z EUROREGIONU „TATRY" na realizację grantów -17.618 złotych
· zmniejszenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu -17.450 złotych
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 6.130.726 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.663.338 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 6.130.726 złotych + 500.000 złotych kredyt + 92.612 złotych wolne środki na koncie bankowym - 60.000 złotych pożyczka dla OSP Ratułów)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:
Przychody - dodatkowy kredyt : szkoła Czarny Dunajec 500.000 złotych
- wolne środki na koncie bankowym 92.612 złotych
Rozchody - udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratułowie 60.000 złotych
Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem .Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami .
Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2005 rok przedstawia się następująco:
· dochody 35.520.531 złotych
· ­ wydatki 36.069.967 złotych 
· deficyt 549.436 złotych
w tym :

przychody - 1.792.612 złotych (wolne środki na koncie 92.612 zł, kredyt 1.700.000 zł)
rozchody - 1.243.176 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.183.176 złotych, pożyczka 60.000 złotych) 

WYKONANIE BUDŻETU - OGÓŁEM
· dochody plan 35.520.531 złotych, wykonanie 35.644.389 złotych, co stanowi 100,35 %
· wydatki plan 36.069.967 złotych, wykonanie 35.197.940 złotych, co stanowi 97,58 %

Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący ;
· dochody: zadania własne plan 31.428.849 zł, wykonanie 31.560.726 zł, tj. 100,42% 
· zadania zlecone plan 4.091.682 zł , wykonanie 4.083.663 zł , tj. 99,8 % 
· wydatki : zadania własne plan 31.978.285 zł , wykonanie 31.114.277 zł, tj. 97,3 % 
· zadania zlecone plan 4.091.682 zł, wykonanie 4.083.663 zł , tj. zł, tj. 99,8 % 

W związku z taką realizacją budżetu rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 446.449 złotych .
Dodatkowe zaszłości mające wpływ na wynik finansowy budżetu w 2005 roku:

Spłata udzielonej pożyczki przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu w wysokości 51.121 złotych
umorzenie pożyczki udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie na karosowanie samochodu 60.000 złotych
odpisanie części należności od funduszu SAPARD- kwota 18.637,45 złotych - SAPARD przekazał kwotę netto, czyli bez podatku VAT pomimo tego, że Gmina nie podpisała aneksu do umowy.
Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2005 roku:

· Niedobór 2.776.203,34 
w tym: 
· zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 3.323.210,55 złotych
· wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 547.007,21 złotych

Wyliczenie wolnych środków:
Środki pieniężne 2.399.458,11
Należności + 223.352,10
Zobowiązania - 117,00 
Rezerwa na niewygasające wydatki - 1.120.113,00
Rozliczenia międzyokresowe - 955.573,00 (subwencja oświatowa I 2006r)
--------------------------------------------- 
547.007,21 

Spłata rat pożyczek i kredytów:
W 2005 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:
· pożyczka na oczyszczalnię ścieków 200.000 złotych (ostatnia rata)
· pożyczka na kanalizację 842.000 złotych
· kredyt na szkołę w Pieniążkowicach 141.176 złotych
-------------------------------------------
razem: 1.183.176 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 roku
· zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 3.323.210,55 złotych, co stanowi 9,36% planowanych dochodów
· pożyczki i kredyty do spłaty:
1. kanalizacja 1.734.976,55 złotych
2. szkoła Pieniążkowce 388.234 złote
3. szkoła Czerwienne 600.000 złotych
4. szkoła Ratułów 600.000 złotych
===========================
Razem: 3.323.210,55 złotych

W 2005 roku zaciągnięte zostały kredyty na budowę i rozbudowę szkół w Czerwiennem i w Ratułowie, w kwocie po 600.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W banku tym zostały równocześnie złożone wnioski na inwestycje szkolne w Czarnym Dunajcu, Czerwiennem i Ratułowie . Wniosek w sprawie kredytu na inwestycję w Czarnym Dunajcu nie został zakwalifikowany do kredytu ze środków EBI. Informacja w tej sprawie została przekazana do urzędu gminy w taki m terminie, że nie można było przeprowadzić innego przetargu i zaciągnięcie kredytu zostało przesunięte na rok 2006. 
Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszego sprawozdania, natomiast tabela Nr 3 przedstawia realizację planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej , a tabela Nr 4 wysokość środków jakie w 2005 roku zostały wydatkowane na wykonanie remontów i modernizacji obiektów .
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostały przekazanie na oddzielne konto , a były to następujące kwoty:

- dokumentacja na drogę wojewódzką 48.174 złote
- dokumentacja - chodnik w Chochołowie 15.000 złotych
- droga powiatowa Piekielnik 50.000 złotych
- drogi gminne Koniówka 6.000 złotych
- dokumentacja droga Ciche Dzianisz 47.170 złotych
- most Stare Bystre 15.000 złotych
- zakup działek w Chochołowie 7.190 złotych
- podjazd przy budynku w Piekielniku 17.400 złotych
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 39.100 złotych
- remont budynku nr.2 40.000 złotych
- komputeryzacja 27.400 złotych
- promocja (wydawnictwo Chochołów) 10.000 złotych
- zakup samochodu gaśniczego OSP Chochołów 60.000 złotych
- remont szkoła Odrowąż 15.000 złotych
- remont szkoła Podczerwone 14.000 złotych
- dokumentacja szkoła Ciche 1 58.600 złotych
- rozbudowa Szkoła Ratułów 166.807 złotych
- budowa szkoły Czerwienne 77.340 złotych
- dokumentacja gimnazjum Ciche 14.000 złotych
- dokumentacja gimnazjum Załuczne 9.150 złotych
- remonty po trzęsieniu ziemi 22.000 złotych
- wyposażenie ośrodek w Chochołowie 30.000 złotych
- budowa ośrodka zdrowia w Chochołowie 181.360 złotych
- rozbudowa budynku nr.2 37.000 złotych
- dokumentacja modernizacja oczyszczalni ścieków 36.050 złotych
- dokumentacja kanalizacja w Chochołowie 58.072 złote
- dokumentacja kanalizacja w Konikówce i Podczerwonem 18.300 złotych 
------------------------------------------------------------ 
razem: 1.120.113 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH


I. D O C H O D Y
Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,35 %, na planowaną kwotę 35.520.531 złotych wpłynęła kwota 35.644.389 złotych. 
Wykonanie dochodów w działach wynosi od 95,4% do 108,2%.
W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów 384.249 złotych, wykonanie 374.984złote , tj. 97,6 %.
W dziale 010 w 2005 roku planowane były dotacje celowe:
· 70.000 złotych - na doprowadzenie wodociągu do osiedla Romów. Realizacja w wysokości 100%.
· 266.249 złotych - dotacja z Funduszu SAPARD na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu. Realizacja w wysokości 100% planu.
Pozostałe dochody w dziale 010 - opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 48.000 złotych wpłynęła kwota 38.601 złotych, co stanowi 80,4%. Nie wykonanie planu dochodów związane jest z tym ,że w okresie do końca marca 2005r funkcjonował Gminny Zakład Komunalny i część opłat trafiła do tego zakładu. 

Dział 020 Leśnictwo
Plan 352.200 złotych , wykonanie 357.759 złotych , tj. 101,6 % 
- dzierżawa terenów łowieckich 2.198 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce - plan 350.000 zł, wykonanie 355.561 złotych tj. 101,6 %


Dział 600 Transport i łączność
Plan i wykonanie 888.794 złote. Dochody w tym dziale to ;
Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, na modernizację dróg polnych
Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 340.000 złotych.
Zwrot środków, które w 2004 roku zostały uznane za niewygasające 90.244 złote.
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu 327.360 złotych. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 750.088 złotych , wykonanie 770.334 złote , tj. 102,7 %
Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 546.405 złotych wpłynęło 565.946 złotych.
Sprzedaż mienia komunalnego w Czarnym Dunajcu plan 41.000 złotych, wykonanie 40.766 złotych
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 144.203 złote
Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu za najem mienia komunalnego 12.229 złotych
Zwrot niewygasających wydatków 7.190 złotych

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 39.100 złotych, wykonanie 37.314 złotych - dochody pochodzą ze zwrotu nie wydatkowanych środków które w 2004 roku uznane były za niewygasające.

Dział 750 Administracja państwowa
Plan 244.320 złotych , wykonanie 261.750 złotych tj. 107,1 % planu.
Dochody działu 750 : 
- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 146.000 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 2.320 złotych, wykonanie 3.239 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 55.000 złotych, wykonanie 67.859 złotych 
- środki jakie gmina otrzymała po rozliczeniu zlikwidowanego Podhalańskiego Związku Gmin 26.920 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 15.000 zł, wykonanie 17.732 złote. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 121.592 złote, wykonanie 120.377 złotych, tj.99% wykonania planu.
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.110 złotych
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 47.460 złotych, wykonanie 47.055 złotych.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - plan 71.022 złote, wykonanie 70.212 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan i wykonanie 60.000 złotych - środki które w 2004 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Plan 3.836.015 złotych , wykonanie 3.974.895 złotych tj. 103,6 % .
W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, które stanowią największe wpływy.
Na plan 1.730.515 zł Ministerstwo przekazało 1.806.486 zł , czyli o 75.971 złotych więcej. Jest to pierwszy rok w którym dochody te zostały wykonane, a nawet przekroczone.
Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :
· podatek od nieruchomości - 1.251.532 zł
· podatek rolny - 75.086 zł
· wpływy z karty podatkowej - 43.501 zł
· podatek leśny - 81.098 zł
· podatek od spadków i darowizn - 57.471 zł
· podatek od środków transportowych - 229.370 zł
· podatek od czynności cywilnoprawnych 133.871 zł
· wpływy z opłaty skarbowej - 58.168 zł
· opłata eksploatacyjna 6.987 zł
· udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.076 zł
· opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 196.608 zł
· opłaty administracyjne 20.140 złotych
· odsetki od nieterminowych wpłat podatków 9.501 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan i wykonanie 21.128.217 złotych,
z tego:
- subwencja część oświatowa - 11.990.179 zł 
- subwencja część wyrównawcza - 9.138.038 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 3.228.233 złote, wykonanie 3.204.781 złotych tj. 99,3 %.
Dotacje celowe: 
- porozumienie z Ministerstwem na program Romski 5.000 złotych
- na zadania własne 54.571 złotych ( w tym 49.100 złotych na likwidację skutków trzęsienia ziemi)
- na realizację inwestycji 1.314.238 złotych, na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, w tym 314.238 złotych dotacja przesunięta z 2004 roku
- na zadania zlecone - program Romski 6.000 złotych
- dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwiennem 820.000 złotych

Pozostałe dochody działu 801:
- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem 800.000 złotych
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 8.779 zł, - na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu (dochody bez planu , czyli nie wykorzystane w 2005 roku na budowę szkoły)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.453 złote
- wynajem autokarów i busa, plan 41.000 zł , wykonanie 30.077 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 15.273 złote
- zwrot środków z wydatków niewygasających 2004 r - 26.325 złotych
- w 2005 roku planowane były wpływy środków na wykonanie projektu ścieżka edukacyjna w Baligówce - z Fundacji w Krakowie 22.000 złotych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 16.500 złotych. Wobec nie podjęcia w pierwszym terminie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy rozliczenie projektu i wpływ środków przesunięty został na 2006 rok. W 2005 roku wpłynęła kwota 15.000 złotych. 

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan dochodów 3.982.530 złotych , wykonanie 3.961.093 zł , tj. 99,5 % , w tym:
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan i wykonanie 3.638.160 zł, 
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 10.730 zł, wykonanie 8.257 zł 
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 140.780 zł, wykonanie 122.447 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 149.860 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 2.369 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 40.000 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan w wysokości 102.134 złote, wykonanie 100.270 złotych, w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych
Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 78.134 złote.
Dział 900 Gospodarka komunalna
Plan 269.672 zł, wykonanie 266.679 zł, co stanowi 98,9 % .
W dziale 900 wpłynęły następujące dochody: 
- wpłaty ludności na podłącza do kanalizacji, wpłynęła kwota 1.900 zł, bez planu 
- opłaty za odbiór śmieci - plan 170.000 złotych, wykonanie 164.076 złotych, tj. 96,5%
- zwrot nie wydatkowanych środków, które w 2004 roku uznane zostały jako niewygasające 76.649 złotych.
- Środki po rozliczeniu zlikwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego ( zwrot podatku przez Urząd Skarbowy) 23.377 złotych 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 38.000 złotych, wykonanie 41.100 złotych, tj. 108,2%.
Do działu 921 wpłynęły środki:
- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS" 23.100 złotych
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek gminnych w wysokości 18.000 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Razem dochody- plan 95.387 zł, wykonanie 96.042 złote tj.100,7% realizacji, w tym: 
- dobrowolne wpłaty - plan 26.250 zł wykonanie 26.450 złotych.
- dotacja z EUROREGIONU „TATRY" na realizację grantów. Plan i wykonanie 45.052 złotych
- środki z gmin na realizację wspólnego projektu - ścieżka rowerowa 24.540 złotych.

II.W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 36.069.967 zł, wykonanie 35.197.940 zł, co stanowi 97,58 %.
Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 65,1 % w dziale 757 do 100 %.
W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.
Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków 301.600 zł , wykonanie 282.404 zł , tj. 93,6 % , z tego:

Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 107.817 zł, 
Pozostałe wydatki to : 
- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów 72.136 złotych,
- wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Czarnym Dunajcu 56.326 złotych
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu 43.672 złote
- konkurs ogródków przydomowych 5.966 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.487 zł,

Dział 020 Leśnictwo
Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 85.000 zł , wykonanie 77.960 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 60.765 złotych. 

Dział 600 Transport i łączność
Plan 4.236.313 zł, wykonanie 4.229.631 zł tj. 99,8 %.
Wydatki działu 600:
- Środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane i do przejścia granicznego w Chochołowie - kwota 48.174 złote,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu i w Chochołowie 482.712 złotych
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem i Załucznem - dotacja dla Powiatu 443.407 złotych,
- Środki na modernizacje drogi powiatowej w Piekielniku 50.000 złotych(wydatki niewygasajace) 
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.165.681 złotych,
- Most w Starem Bystrem 179.137 złotych,
- Remonty dróg polnych 426.228 złotych.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 434.292 złote (Ciche, Czerwienne, Odrowąż, Piekielnik, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre) 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 212.190 zł, wykonanie 198.801 złotych tj. 93,7 %
Z działu 700 finansowane były zadania :
· utrzymanie budynku w Piekielniku 62.504 zł, 
· zakup działek : 10.190 zł (wydatki niewygasające 7.190 zł) 
· modernizacja budynków ośrodków zdrowia 100.425 zł,
· wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów 25.682 zł, 

Dział 710 Działalność usługowa
Plan i wykonanie 39.100 złotych. Zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.172.420 złotych , realizacja 3.110.383 złote , czyli 98 %.
Wydatki działu 750:
· Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 146.000 złotych
· Wydatki Rady Gminy 155.762 złote
· Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.552.253 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.) 
· Zakup komputerów i drukarek 22.553 złote + 27.400 złotych wydatki niewygasające na przeprowadzenie komputeryzacji 
· Promocja gminy 94.798 złotych
· Środki na remont budynku nr.II 92.727 złotych 
· Składki na rzecz związków gmin 18.890 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 121.592 zł, wykonanie 120.377 złotych, tj. 99,0%
W powyższej kwocie 70.212 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, 47.055 złotych koszt wyborów do Sejmu i Senatu, a kwota 3.110 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 577.200 złotych , wykonanie 554.326 złotych tj. 96 %.

Wydatki działu 754:
· Wydatki Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 19.793 złote
· Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - 474.533 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
· Środki przekazane na wydatki niewygasające na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chochołów 60.000 złotych

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 80,000 złotych, wykonanie 74.388 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 64.388 złote wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 68.000 złotych , wykonanie 44.268 złotych ,co stanowi 65,1 % planu.
W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów. 
Najniższe wykonanie wydatków związane z faktem, że kredyt w wysokości 1.200.000 złotych został pobrany przez gminę dopiero w końcu roku, natomiast pozostały kredyt 500.000 złotych został przesunięty na rok 2006.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Z planowanej kwoty 20.046.545 złotych wydano 19.444.953 złote, czyli 97,0 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:
· szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 6.823.198zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 5.214.707 zł, co stanowi 76,4 % wydatków na funkcjonowanie szkół
inwestycje szkolne 5.487.916 złotych, w tym 244.147 wydatki niewygasające
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.016.813 złotych
zakup komputerów 5.530 złotych
· gimnazja prowadzone przez gminę 3.348.532 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.622.982 zł- 80,5%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym 450.400 złotych
zakup komputerów 9.388 złotych 
· dowożenie uczniów do szkół 562.388 złotych, .
· wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 375.158 złotych 
· Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 477.595 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl."0"jest w Przedszkolu / - 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 125.398 złotych
· Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 353.000 złotych
· Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 12.157 złotych 
· Dokształcanie nauczycieli 35.994 złote
· Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 126.370 złotych
· Usuwanie skutków klęsk żywiołowych szkoły Ciche 1 i Stare Bystre 1, hala sportowa w Czarnym Dunajcu 157.007 złotych 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Kwota 21.000 złotych to pomoc dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu.
Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 445.306 złotych wydatkowano 444.908 złotych tj. 99,9 %
Z powyższej kwoty ;
· zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 214.908 złotych
· Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 30.000 złotych
· Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chochołowie 200.000 złotych, w tym 181.360 złotych wydatki niewygajaące

Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan 4.379.075 złotych, wykonanie 4.328.533 złote tj. 98,9 %,
z tego zadania własne 609.383 złote, zadania zlecone 3.719.150 złotych.
W roku 2005 gmina przejęła dalsze nowe zadanie - wypłata zasiłków rodzinnych, stąd wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków wyniosły 3.641.515 złotych 
Na wypłatę zapomóg wydano 286.162 złote , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 294.707 złotych,
dodatki mieszkaniowe 4.979 złotych, dożywianie uczniów 76.105 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 8.257 zł, usługi opiekuńcze 11.558 złotych. 
Pokrycie kosztów za podopiecznego skierowanego do domu pomocy społecznej 5.250 złotych. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 127.134 złote, wykonanie 125.142 złote tj. 98,4%, w tym:
Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych.
Od roku 2005 gmina rozpoczęła wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona - 103.006 złotych, z tego 78.134 zł z dotacji, a 24.872 złote z dochodów własnych gminy. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.064.908 złotych, wykonanie 1.044.020 złotych , czyli realizacja 98 %.

Do wydatków działu 900 należą:
· kanalizacja 141.189 złotych (środki na wykonanie dokumentacji dla Chochołowa i oczyszczalni ścieków
· dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 59.655 złotych
· zatrudnienie pracowników -sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Mietustwie 65.964 zł
· zatrudnienie przez pół roku bezrobotnych - 16.355 złotych
· zakup wazonów i kwiatów do wazonów 1.602 złote
· zbiórka śmieci 128.836 złotych
· oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 612.949 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 239.168 złotych
· dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego plan i wykonanie 11.417 złotych
· koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 6.053 złote 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 731.200 złotych , wykonanie 720.468 złotych, co stanowi 98,5 % realizacji, w tym;
· dotacja dla bibliotek 258.000 złotych, w tym 18.000 zł z dotacji z Ministerstwa
· pozostałe wydatki bieżące 260.238 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP oraz remont figury św. Jana Nepomucena w Chochołowie-razem 109.000 złotych, imprezy kulturalne i zatrudnienie instruktora zespołu WATRA, razem 151.238 złotych.
· Remont budynku biblioteki w Chochołowie 28.711 złotych
· Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 43.518 złotych
· Zwrot dla ZDZ Kraków kosztów remontu budynku „Dworek" w Czarnym Dunajcu 130.000 złotych 

Dział 926 kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki 361.384 złote, zrealizowano w wysokości 337.278 złotych, czyli 93,3 %. Zadania: sport szkolny 60.685 złotych
Organizacja obozu wypoczynkowo-sportowego nad morzem dla uczniów 34.693 złote
Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 88.300 złotych 
Organizacja imprez sportowych 11.442 złote 
Zawody sportowo-pożarnicze 1.819 złotych 
Roboty na boisku sportowym w Podszklu 17.750 złotych
Koszt realizacji grantów EUROREGIONU „TATRY" 122.589 złotych 

Przeznaczenie rezerwy budżetowej:
Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem 53.610 złotych
Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Załucznem 36.000 złotych
Dokumentacja oczyszczalnia ścieków 22.000 złotych
Dworek w Czarnym Dunajcu (środki dla ZDZ) 30.000 złotych
Stypendia dla uczniów 25.000 złotych
Nagrody dla miejscowości (po HOŁDYMASIE) 44.000 złotych
Wydanie książki o Konikówce 5.500 złotych
Koszty oświetlenia ulic 21.900 złotych
Oświetlenie świąteczne 17.500 złotych
Remont figury św. Jana Nepomucena w Chochołowie 4.000 złotych
Promocja gminy 7.320 złotych
Remont budynku biblioteki w Chochołowie 5.000 złotych
Wodociąg dla Romów 2.000 złotych
Ścieżka przyrodnicza w Baligówce 2.000 złotych 
Konkurs poezji religijnej 1.000 złotych
Dokumentacja - likwidacja mogilnika w Czarnym Dunajcu 2.000 złotych
Zakup programu komputerowego dla GZO 1.000 złotych 
Konkursy w szkołach 470 złotych
Sympozjum w szkole Ciche 1 600 złotych
Odśnieżanie dróg 4.230 złotych
Modernizacja oświetle.ulicznego w Cichem 1.900 złotych
Drogi Wróblówka 2.000 zł, Ratułów 1.900 zł 3.900 złotych 
Razem: 291.030 złotych

G O S P O D A R K A  P O Z A B U D Ż E T O W A:

W formie zakładu budżetowego finansowane były w 2005 roku:
· Przedszkole w Czarnym Dunajcu
· Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu- zlikwidowany z dniem 31 marca 2005 roku
Przedszkole w Czarnym Dunajcu
Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 353.000 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 146.748 złotych
Rozchody ogółem = 520.470 złotych , w tym 402.235 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.
Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 18.679 złotych.
Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu
Dotacja dla zakładu wyniosła 11.417 złotych, natomiast dochody własne 269 złotych
Rozchody ogółem wynoszą 64.670 złotych, w tym zmniejszenie stanu środków obrotowych na wskutek likwidacji zakładu z dniem 31 marca 2005 roku 34.165 złotych. Po odliczeniu tej kwoty faktyczne rozchody wynoszą 30.505 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 24.068 złotych. 
Zakład zapłacił podatek dochodowy w wysokości 180 złotych.
Na terenie gminy działała jedna Instytucja kultury tj:
Biblioteki - Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych
Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 258.000 złotych, w tym środki z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek 18.000 złotych
W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dochody tego funduszu 5.018 złotych + stan środków na początek roku 9.061 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 14.079 złotych
Wydatki w wysokości 7.993 złote
Stan funduszu na koniec roku 6.086 złotych 

R E A L I Z A C J A  Z A D A Ń  G O S P O D A R C Z Y C H:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2005 roku:
· Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 340.000 złotych, w tym:
1) Ciche 53.000 złotych
1) Czerwienne 27.000 złotych
2) Odrowąż 20.000 złotych
3) Piekielnik 20.000 złotych
4) Podszkle 110.000 złotych
5) Ratułów 50.000 złotych
6) Stare Bystre 60.000 złotych

· Dotacja na likwidację szkód po trzęsieniu ziemi w szkołach 49.100 złotych- szkoła Ciche 1- 
28.500 złotych Stare Bystre 1 - 20.600 złotych
· Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, w tym:

1) Ciche 10.000 złotych 
2) Czarny Dunajec 31.190 złotych
3) Czerwienne 10.000 złotych
4) Dział 10.000 złotych
5) Konikówka 10.000 złotych
6) Odrowąż 20.000 złotych
7) Podszkle 10.000 złotych
8) Ratułów 10.000 złotych
9) Wróblówka 10.000 złotych
10) Załuczne 10.000 złotych

· Dotacja z programu SAPARD - modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - umowa została podpisana na kwotę 284.887 złotych .Roboty zostały wykonane w 2004r, lecz środki nie wpłynęły dopiero w 2005roku w wysokości 266.249 złotych 
· Dotacja na wykonanie przyłączenia do wodociągu dla osiedla Romów 70.000 złotych
· Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu. Podpisana została w 2004 roku umowa z Województwem Małopolskim na kwotę dotacji 436.800 złotych. Roboty wynikające z umowy zostały wykonane, lecz dotacja wpłynęła na konto gminy w następujących transzach: 1) 122.562 złotych w 2004 roku

2) 314.238 złotych już w 2005 roku.
Wykonawca otrzymał zapłatę po otrzymaniu przez gminę środków.
· Dotacja celowa na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, ze środków rezerwy budżetu państwa. Dotację gmina uzyskała na wniosek Wójta Gminy, w związku ze szkodami po trzęsieniu ziemi - 1.000.000 złotych
· Dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwiennem Górnym - 820.000 złotych
· Środki ze Stowarzyszenia Miłośników Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem Górnym 800.000 złotych
· Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup książek do bibliotek gminnych 18.000 złotych 
· Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów - 35.000 złotych
Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 

31.12.2005 roku:
· Chochołów 286.200 złotych
· Czarny Dunajec 478.956 złotych
· Czerwienne 300.000 złotych
· Odrowąż 120.558 złotych
· Pieniążkowice 434.176 złotych
· Koniówka 62.600 złotych
Realizację zadań gospodarczych z podziałem na zadania i poszczególne miejscowości w gminie przedstawia tabela Nr 4.
Deficyt miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 

Przychody i rozchody budżetu:

· w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów 1.183.176 złotych
· w przychodach zaplanowano - 

1/ kredyt na budowę szkoły w Ratułowie w wysokości 600.000 złotych
2/ kredyt na budowę szkoły w Czerwiennem w wysokości 600.000 złotych

Razem przychody: 1.200.000 złotych 

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:
· zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 358.990 złotych
· dotacje celowe na zadania własne 558.605 złotych
· zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.304.592 złotych / tym: opieka społeczna w związku z przejęciem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
· zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 1.070.000 złotych /wodociąg dla Romów, szkoła w Czarnym Dunajcu/
· dotacja z FOGR na drogi rolnicze 131.190 złotych
· zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę 816.668 złotych
· środki z PFRON na budowę szkoły Czerwienne Górne 820.000 złotych
· środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich na budowę szkoły Czerwienne Górne 800.000 złotych 
· zwrot środków z funduszu SAPARD - na pokrycie wydatków z 2004 r na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu 266.249 złotych
· dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.500 złotych
· dotacja z Ministerstwa 23.000 złotych 
· zmniejszenie środków z EUROREGIONU „TATRY" na realizację grantów -17.618 złotych
· zmniejszenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu -17.450 złotych

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 6.130.726 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.663.338 złotych (zwiększenie z dodatkowych dochodów 6.130.726 złotych + 500.000 złotych kredyt + 92.612 złotych wolne środki na koncie bankowym - 60.000 złotych pożyczka dla OSP Ratułów)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:
Przychody - dodatkowy kredyt : szkoła Czarny Dunajec 500.000 złotych
- wolne środki na koncie bankowym 92.612 złotych
Rozchody - udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratułowie 60.000 złotych

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem .Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami .

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2005 rok przedstawia się następująco:

· dochody 35.520.531 złotych
· ­ wydatki 36.069.967 złotych 
· deficyt 549.436 złotych

w tym :
przychody - 1.792.612 złotych (wolne środki na koncie 92.612 zł, kredyt 1.700.000 zł)
rozchody - 1.243.176 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów 1.183.176 złotych, pożyczka 60.000 złotych) 

WYKONANIE BUDŻETU - OGÓŁEM

· dochody plan 35.520.531 złotych, wykonanie 35.644.389 złotych, co stanowi 100,35 %
· wydatki plan 36.069.967 złotych, wykonanie 35.197.940 złotych, co stanowi 97,58 %

Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący ;

· dochody: zadania własne plan 31.428.849 zł, wykonanie 31.560.726 zł, tj. 100,42% 
· zadania zlecone plan 4.091.682 zł , wykonanie 4.083.663 zł , tj. 99,8 % 
· wydatki : zadania własne plan 31.978.285 zł , wykonanie 31.114.277 zł, tj. 97,3 % 
· zadania zlecone plan 4.091.682 zł, wykonanie 4.083.663 zł , tj. zł, tj. 99,8 % 

W związku z taką realizacją budżetu rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 446.449 złotych .
Dodatkowe zaszłości mające wpływ na wynik finansowy budżetu w 2005 roku:

spłata udzielonej pożyczki przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu w wysokości 51.121 złotych
umorzenie pożyczki udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie na karosowanie samochodu 60.000 złotych
odpisanie części należności od funduszu SAPARD- kwota 18.637,45 złotych - SAPARD przekazał kwotę netto, czyli bez podatku VAT pomimo tego, że Gmina nie podpisała aneksu do umowy.
Wyliczenie faktycznego wyniku budżetu na dzień 31.12.2005 roku:

· Niedobór 2.776.203,34 
w tym: 
· zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek 3.323.210,55 złotych
· wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 547.007,21 złotych

Wyliczenie wolnych środków:
Środki pieniężne 2.399.458,11
Należności + 223.352,10
Zobowiązania - 117,00 
Rezerwa na niewygasające wydatki - 1.120.113,00
Rozliczenia międzyokresowe - 955.573,00 (subwencja oświatowa I 2006r)
--------------------------------------------- 
547.007,21 

Spłata rat pożyczek i kredytów:
W 2005 roku gmina spłacała raty pożyczek i kredytów i tak:

· pożyczka na oczyszczalnię ścieków 200.000 złotych (ostatnia rata)
· pożyczka na kanalizację 842.000 złotych
· kredyt na szkołę w Pieniążkowicach 141.176 złotych

-------------------------------------------
razem: 1.183.176 złotych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 roku

· zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 3.323.210,55 złotych, co stanowi 9,36% planowanych dochodów
· pożyczki i kredyty do spłaty:

1. kanalizacja 1.734.976,55 złotych
2. szkoła Pieniążkowce 388.234 złote
3. szkoła Czerwienne 600.000 złotych
4. szkoła Ratułów 600.000 złotych

===========================
Razem: 3.323.210,55 złotych

W 2005 roku zaciągnięte zostały kredyty na budowę i rozbudowę szkół w Czerwiennem i w Ratułowie, w kwocie po 600.000 złotych. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W banku tym zostały równocześnie złożone wnioski na inwestycje szkolne w Czarnym Dunajcu, Czerwiennem i Ratułowie . Wniosek w sprawie kredytu na inwestycję w Czarnym Dunajcu nie został zakwalifikowany do kredytu ze środków EBI. Informacja w tej sprawie została przekazana do urzędu gminy w taki m terminie, że nie można było przeprowadzić innego przetargu i zaciągnięcie kredytu zostało przesunięte na rok 2006. 
Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszego sprawozdania, natomiast tabela Nr 3 przedstawia realizację planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej , a tabela Nr 4 wysokość środków jakie w 2005 roku zostały wydatkowane na wykonanie remontów i modernizacji obiektów .
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego zostały przekazanie na oddzielne konto , a były to następujące kwoty:
- dokumentacja na drogę wojewódzką 48.174 złote
- dokumentacja - chodnik w Chochołowie 15.000 złotych
- droga powiatowa Piekielnik 50.000 złotych
- drogi gminne Koniówka 6.000 złotych
- dokumentacja droga Ciche Dzianisz 47.170 złotych
- most Stare Bystre 15.000 złotych
- zakup działek w Chochołowie 7.190 złotych
- podjazd przy budynku w Piekielniku 17.400 złotych
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 39.100 złotych
- remont budynku nr.2 40.000 złotych
- komputeryzacja 27.400 złotych
- promocja (wydawnictwo Chochołów) 10.000 złotych
- zakup samochodu gaśniczego OSP Chochołów 60.000 złotych
- remont szkoła Odrowąż 15.000 złotych
- remont szkoła Podczerwone 14.000 złotych
- dokumentacja szkoła Ciche 1 58.600 złotych
- rozbudowa Szkoła Ratułów 166.807 złotych
- budowa szkoły Czerwienne 77.340 złotych
- dokumentacja gimnazjum Ciche 14.000 złotych
- dokumentacja gimnazjum Załuczne 9.150 złotych
- remonty po trzęsieniu ziemi 22.000 złotych
- wyposażenie ośrodek w Chochołowie 30.000 złotych
- budowa ośrodka zdrowia w Chochołowie 181.360 złotych
- rozbudowa budynku nr.2 37.000 złotych
- dokumentacja modernizacja oczyszczalni ścieków 36.050 złotych
- dokumentacja kanalizacja w Chochołowie 58.072 złote
- dokumentacja kanalizacja w Konikówce i Podczerwonem 18.300 złotych 
------------------------------------------------------------ 
razem: 1.120.113 złotych

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. D O C H O D Y
Dochody ogółem wykonano w wysokości 100,35 %, na planowaną kwotę 35.520.531 złotych wpłynęła kwota 35.644.389 złotych. 

Wykonanie dochodów w działach wynosi od 95,4% do 108,2%.

W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 384.249 złotych, wykonanie 374.984złote , tj. 97,6 %.

W dziale 010 w 2005 roku planowane były dotacje celowe:

· 70.000 złotych - na doprowadzenie wodociągu do osiedla Romów. Realizacja w wysokości 100%.
· 266.249 złotych - dotacja z Funduszu SAPARD na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu. Realizacja w wysokości 100% planu.

Pozostałe dochody w dziale 010 - opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 48.000 złotych wpłynęła kwota 38.601 złotych, co stanowi 80,4%. Nie wykonanie planu dochodów związane jest z tym ,że w okresie do końca marca 2005r funkcjonował Gminny Zakład Komunalny i część opłat trafiła do tego zakładu. 

Dział 020 Leśnictwo

Plan 352.200 złotych , wykonanie 357.759 złotych , tj. 101,6 % 

- dzierżawa terenów łowieckich 2.198 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce - plan 350.000 zł, wykonanie 355.561 złotych tj. 101,6 %


Dział 600 Transport i łączność

Plan i wykonanie 888.794 złote. Dochody w tym dziale to ;

Dotacja w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, na modernizację dróg polnych
Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 340.000 złotych.
Zwrot środków, które w 2004 roku zostały uznane za niewygasające 90.244 złote.
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu 327.360 złotych. 


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Plan 750.088 złotych , wykonanie 770.334 złote , tj. 102,7 %

Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 546.405 złotych wpłynęło 565.946 złotych.
Sprzedaż mienia komunalnego w Czarnym Dunajcu plan 41.000 złotych, wykonanie 40.766 złotych
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu 144.203 złote
Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu za najem mienia komunalnego 12.229 złotych
Zwrot niewygasających wydatków 7.190 złotych


Dział 710 Działalność usługowa

Plan 39.100 złotych, wykonanie 37.314 złotych - dochody pochodzą ze zwrotu nie wydatkowanych środków które w 2004 roku uznane były za niewygasające.


Dział 750 Administracja państwowa

Plan 244.320 złotych , wykonanie 261.750 złotych tj. 107,1 % planu.

Dochody działu 750 : 
- dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan i wykonanie 146.000 złotych.
- 5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 2.320 złotych, wykonanie 3.239 złotych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 55.000 złotych, wykonanie 67.859 złotych 
- środki jakie gmina otrzymała po rozliczeniu zlikwidowanego Podhalańskiego Związku Gmin 26.920 złotych
- pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wynajem sali, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 15.000 zł, wykonanie 17.732 złote. 


Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 121.592 złote, wykonanie 120.377 złotych, tj.99% wykonania planu.

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 3.110 złotych
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 47.460 złotych, wykonanie 47.055 złotych.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - plan 71.022 złote, wykonanie 70.212 złotych


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Plan i wykonanie 60.000 złotych - środki które w 2004 roku były uznane za niewygasające, nie wydatkowane w terminie ustalonym przez Radę Gminy.


Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Plan 3.836.015 złotych , wykonanie 3.974.895 złotych tj. 103,6 % .

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, które stanowią największe wpływy.

Na plan 1.730.515 zł Ministerstwo przekazało 1.806.486 zł , czyli o 75.971 złotych więcej. Jest to pierwszy rok w którym dochody te zostały wykonane, a nawet przekroczone.
Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :
· podatek od nieruchomości - 1.251.532 zł
· podatek rolny - 75.086 zł
· wpływy z karty podatkowej - 43.501 zł
· podatek leśny - 81.098 zł
· podatek od spadków i darowizn - 57.471 zł
· podatek od środków transportowych - 229.370 zł
· podatek od czynności cywilnoprawnych 133.871 zł
· wpływy z opłaty skarbowej - 58.168 zł
· opłata eksploatacyjna 6.987 zł
· udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.076 zł
· opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 196.608 zł
· opłaty administracyjne 20.140 złotych
· odsetki od nieterminowych wpłat podatków 9.501 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan i wykonanie 21.128.217 złotych,
z tego:
- subwencja część oświatowa - 11.990.179 zł 
- subwencja część wyrównawcza - 9.138.038 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 3.228.233 złote, wykonanie 3.204.781 złotych tj. 99,3 %.
Dotacje celowe: 
- porozumienie z Ministerstwem na program Romski 5.000 złotych
- na zadania własne 54.571 złotych ( w tym 49.100 złotych na likwidację skutków trzęsienia ziemi)
- na realizację inwestycji 1.314.238 złotych, na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, w tym 314.238 złotych dotacja przesunięta z 2004 roku
- na zadania zlecone - program Romski 6.000 złotych
- dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwiennem 820.000 złotych

Pozostałe dochody działu 801:
- środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem 800.000 złotych
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 8.779 zł, - na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu (dochody bez planu , czyli nie wykorzystane w 2005 roku na budowę szkoły)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.453 złote
- wynajem autokarów i busa, plan 41.000 zł , wykonanie 30.077 złotych
- pozostałe dochody własne szkół 15.273 złote
- zwrot środków z wydatków niewygasających 2004 r - 26.325 złotych
- w 2005 roku planowane były wpływy środków na wykonanie projektu ścieżka edukacyjna w Baligówce - z Fundacji w Krakowie 22.000 złotych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 16.500 złotych. Wobec nie podjęcia w pierwszym terminie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy rozliczenie projektu i wpływ środków przesunięty został na 2006 rok. W 2005 roku wpłynęła kwota 15.000 złotych. 

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan dochodów 3.982.530 złotych , wykonanie 3.961.093 zł , tj. 99,5 % , w tym:
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków plan i wykonanie 3.638.160 zł, 
- dotacja na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, plan 10.730 zł, wykonanie 8.257 zł 
- dotacja na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, plan 140.780 zł, wykonanie 122.447 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 149.860 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 2.369 zł
- dotacja na dożywianie uczniów, plan i wykonanie 40.000 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 102.134 złote, wykonanie 100.270 złotych, w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 78.134 złote.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 269.672 zł, wykonanie 266.679 zł, co stanowi 98,9 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody: 

- wpłaty ludności na podłącza do kanalizacji, wpłynęła kwota 1.900 zł, bez planu 
- opłaty za odbiór śmieci - plan 170.000 złotych, wykonanie 164.076 złotych, tj. 96,5%
- zwrot nie wydatkowanych środków, które w 2004 roku uznane zostały jako niewygasające 76.649 złotych.
- Środki po rozliczeniu zlikwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego ( zwrot podatku przez Urząd Skarbowy) 23.377 złotych 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 38.000 złotych, wykonanie 41.100 złotych, tj. 108,2%.
Do działu 921 wpłynęły środki:

- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS" 23.100 złotych
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek gminnych w wysokości 18.000 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Razem dochody- plan 95.387 zł, wykonanie 96.042 złote tj.100,7% realizacji, w tym: 
- dobrowolne wpłaty - plan 26.250 zł wykonanie 26.450 złotych.
- dotacja z EUROREGIONU „TATRY" na realizację grantów. Plan i wykonanie 45.052 złotych
- środki z gmin na realizację wspólnego projektu - ścieżka rowerowa 24.540 złotych.

II.W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 36.069.967 zł, wykonanie 35.197.940 zł, co stanowi 97,58 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 65,1 % w dziale 757 do 100 %.
W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 301.600 zł , wykonanie 282.404 zł , tj. 93,6 % , z tego:

Modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu 107.817 zł, 
Pozostałe wydatki to : 

- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów 72.136 złotych,
- wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Czarnym Dunajcu 56.326 złotych
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu 43.672 złote
- konkurs ogródków przydomowych 5.966 zł,
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 1.487 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 85.000 zł , wykonanie 77.960 złotych, w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 60.765 złotych. 

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.236.313 zł, wykonanie 4.229.631 zł tj. 99,8 %.
Wydatki działu 600:
- Środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Chabówka-Zakopane i do przejścia granicznego w Chochołowie - kwota 48.174 złote,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnym Dunajcu i w Chochołowie 482.712 złotych
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem i Załucznem - dotacja dla Powiatu 443.407 złotych,
- Środki na modernizacje drogi powiatowej w Piekielniku 50.000 złotych(wydatki niewygasajace) 
- Modernizacja i remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.165.681 złotych,
- Most w Starem Bystrem 179.137 złotych,
- Remonty dróg polnych 426.228 złotych.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 434.292 złote (Ciche, Czerwienne, Odrowąż, Piekielnik, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre) 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 212.190 zł, wykonanie 198.801 złotych tj. 93,7 %
Z działu 700 finansowane były zadania :
· utrzymanie budynku w Piekielniku 62.504 zł, 
· zakup działek : 10.190 zł (wydatki niewygasające 7.190 zł) 
· modernizacja budynków ośrodków zdrowia 100.425 zł,
· wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów 25.682 zł, 

Dział 710 Działalność usługowa
Plan i wykonanie 39.100 złotych. Zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.172.420 złotych , realizacja 3.110.383 złote , czyli 98 %.
Wydatki działu 750:
· Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 146.000 złotych
· Wydatki Rady Gminy 155.762 złote
· Wydatki bieżące Urzędu Gminy 2.552.253 zł (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.) 
· Zakup komputerów i drukarek 22.553 złote + 27.400 złotych wydatki niewygasające na przeprowadzenie komputeryzacji 
· Promocja gminy 94.798 złotych
· Środki na remont budynku nr.II 92.727 złotych 
· Składki na rzecz związków gmin 18.890 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 121.592 zł, wykonanie 120.377 złotych, tj. 99,0%
W powyższej kwocie 70.212 złotych , to koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, 47.055 złotych koszt wyborów do Sejmu i Senatu, a kwota 3.110 złotych utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 577.200 złotych , wykonanie 554.326 złotych tj. 96 %.
Wydatki działu 754:

· Wydatki Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu 19.793 złote
· Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - 474.533 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
· Środki przekazane na wydatki niewygasające na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chochołów 60.000 złotych

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 80,000 złotych, wykonanie 74.388 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 64.388 złote wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 68.000 złotych , wykonanie 44.268 złotych ,co stanowi 65,1 % planu.

W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów. 

Najniższe wykonanie wydatków związane z faktem, że kredyt w wysokości 1.200.000 złotych został pobrany przez gminę dopiero w końcu roku, natomiast pozostały kredyt 500.000 złotych został przesunięty na rok 2006.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 20.046.545 złotych wydano 19.444.953 złote, czyli 97,0 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:
· szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 6.823.198zł , w tym wydatki płacowe i pochodne 5.214.707 zł, co stanowi 76,4 % wydatków na funkcjonowanie szkół
inwestycje szkolne 5.487.916 złotych, w tym 244.147 wydatki niewygasające
dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.016.813 złotych
zakup komputerów 5.530 złotych
· gimnazja prowadzone przez gminę 3.348.532 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.622.982 zł- 80,5%, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie gimnazjum w Starem Bystrym 450.400 złotych

zakup komputerów 9.388 złotych 
· dowożenie uczniów do szkół 562.388 złotych, .
· wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 375.158 złotych 
· Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 477.595 złotych /w Czarnym Dunajcu Kl."0"jest w Przedszkolu / - 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników,

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 125.398 złotych
· Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 353.000 złotych
· Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy 12.157 złotych 
· Dokształcanie nauczycieli 35.994 złote
· Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 126.370 złotych
· Usuwanie skutków klęsk żywiołowych szkoły Ciche 1 i Stare Bystre 1, hala sportowa w Czarnym Dunajcu 157.007 złotych 


Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Kwota 21.000 złotych to pomoc dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu.
Pomoc w wysokości 1 złotówki na mieszkańca gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 445.306 złotych wydatkowano 444.908 złotych tj. 99,9 %
Z powyższej kwoty ;
· zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 214.908 złotych
· Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 30.000 złotych
· Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chochołowie 200.000 złotych, w tym 181.360 złotych wydatki niewygajaące

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 4.379.075 złotych, wykonanie 4.328.533 złote tj. 98,9 %,

z tego zadania własne 609.383 złote, zadania zlecone 3.719.150 złotych.

W roku 2005 gmina przejęła dalsze nowe zadanie - wypłata zasiłków rodzinnych, stąd wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków wyniosły 3.641.515 złotych 

Na wypłatę zapomóg wydano 286.162 złote , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 294.707 złotych,

dodatki mieszkaniowe 4.979 złotych, dożywianie uczniów 76.105 złotych, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 8.257 zł, usługi opiekuńcze 11.558 złotych. 

Pokrycie kosztów za podopiecznego skierowanego do domu pomocy społecznej 5.250 złotych. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 127.134 złote, wykonanie 125.142 złote tj. 98,4%, w tym:
Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 24.000 złotych, wykonanie 22.136 złotych.
Od roku 2005 gmina rozpoczęła wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona - 103.006 złotych, z tego 78.134 zł z dotacji, a 24.872 złote z dochodów własnych gminy. 


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.064.908 złotych, wykonanie 1.044.020 złotych , czyli realizacja 98 %.

Do wydatków działu 900 należą:

· kanalizacja 141.189 złotych (środki na wykonanie dokumentacji dla Chochołowa i oczyszczalni ścieków
· dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę w Nowym Targu 59.655 złotych
· zatrudnienie pracowników -sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Mietustwie 65.964 zł
· zatrudnienie przez pół roku bezrobotnych - 16.355 złotych
· zakup wazonów i kwiatów do wazonów 1.602 złote
· zbiórka śmieci 128.836 złotych
· oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia 612.949 złotych, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego 239.168 złotych
· dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego plan i wykonanie 11.417 złotych
· koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 6.053 złote 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 731.200 złotych , wykonanie 720.468 złotych, co stanowi 98,5 % realizacji, w tym;

· dotacja dla bibliotek 258.000 złotych, w tym 18.000 zł z dotacji z Ministerstwa
· pozostałe wydatki bieżące 260.238 złotych , w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP oraz remont figury św. Jana Nepomucena w Chochołowie-razem 109.000 złotych, imprezy kulturalne i zatrudnienie instruktora zespołu WATRA, razem 151.238 złotych.
· Remont budynku biblioteki w Chochołowie 28.711 złotych
· Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 43.518 złotych
· Zwrot dla ZDZ Kraków kosztów remontu budynku „Dworek" w Czarnym Dunajcu 130.000 złotych 

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 361.384 złote, zrealizowano w wysokości 337.278 złotych, czyli 93,3 %. Zadania: sport szkolny 60.685 złotych

Organizacja obozu wypoczynkowo-sportowego nad morzem dla uczniów 34.693 złote
Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 88.300 złotych 
Organizacja imprez sportowych 11.442 złote 
Zawody sportowo-pożarnicze 1.819 złotych 
Roboty na boisku sportowym w Podszklu 17.750 złotych
Koszt realizacji grantów EUROREGIONU „TATRY" 122.589 złotych 

Przeznaczenie rezerwy budżetowej:

Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Cichem 53.610 złotych
Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Załucznem 36.000 złotych
Dokumentacja oczyszczalnia ścieków 22.000 złotych
Dworek w Czarnym Dunajcu (środki dla ZDZ) 30.000 złotych
Stypendia dla uczniów 25.000 złotych
Nagrody dla miejscowości (po HOŁDYMASIE) 44.000 złotych
Wydanie książki o Konikówce 5.500 złotych
Koszty oświetlenia ulic 21.900 złotych
Oświetlenie świąteczne 17.500 złotych
Remont figury św. Jana Nepomucena w Chochołowie 4.000 złotych
Promocja gminy 7.320 złotych
Remont budynku biblioteki w Chochołowie 5.000 złotych
Wodociąg dla Romów 2.000 złotych
Ścieżka przyrodnicza w Baligówce 2.000 złotych 
Konkurs poezji religijnej 1.000 złotych
Dokumentacja - likwidacja mogilnika w Czarnym Dunajcu 2.000 złotych
Zakup programu komputerowego dla GZO 1.000 złotych 
Konkursy w szkołach 470 złotych
Sympozjum w szkole Ciche 1 600 złotych
Odśnieżanie dróg 4.230 złotych
Modernizacja oświetle.ulicznego w Cichem 1.900 złotych
Drogi Wróblówka 2.000 zł, Ratułów 1.900 zł 3.900 złotych 
Razem: 291.030 złotych

G O S P O D A R K A  P O Z A B U D Ż E T O W A:

W formie zakładu budżetowego finansowane były w 2005 roku:
· Przedszkole w Czarnym Dunajcu
· Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu- zlikwidowany z dniem 31 marca 2005 roku
Przedszkole w Czarnym Dunajcu
Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 353.000 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 146.748 złotych

Rozchody ogółem = 520.470 złotych , w tym 402.235 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 18.679 złotych.
Gminny Zakład Komunalny w Czarnym Dunajcu
Dotacja dla zakładu wyniosła 11.417 złotych, natomiast dochody własne 269 złotych

Rozchody ogółem wynoszą 64.670 złotych, w tym zmniejszenie stanu środków obrotowych na wskutek likwidacji zakładu z dniem 31 marca 2005 roku 34.165 złotych. Po odliczeniu tej kwoty faktyczne rozchody wynoszą 30.505 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 24.068 złotych. 

Zakład zapłacił podatek dochodowy w wysokości 180 złotych.

Na terenie gminy działała jedna Instytucja kultury tj:
Biblioteki - Biblioteka gminna + 9 filii bibliotecznych
Biblioteki otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 258.000 złotych, w tym środki z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek 18.000 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody tego funduszu 5.018 złotych + stan środków na początek roku 9.061 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 14.079 złotych

Wydatki w wysokości 7.993 złote

Stan funduszu na koniec roku 6.086 złotych 

R E A L I Z A C J A  Z A D A Ń  G O S P O D A R C Z Y C H:

Dodatkowe środki uzyskanie przez budżet gminy na realizację zadań w 2005 roku:

· Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych 340.000 złotych, w tym:
1) Ciche 53.000 złotych
1) Czerwienne 27.000 złotych
2) Odrowąż 20.000 złotych
3) Piekielnik 20.000 złotych
4) Podszkle 110.000 złotych
5) Ratułów 50.000 złotych
6) Stare Bystre 60.000 złotych

· Dotacja na likwidację szkód po trzęsieniu ziemi w szkołach 49.100 złotych- szkoła Ciche 1- 
28.500 złotych Stare Bystre 1 - 20.600 złotych
· Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 131.190 złotych, w tym:

1) Ciche 10.000 złotych 
2) Czarny Dunajec 31.190 złotych
3) Czerwienne 10.000 złotych
4) Dział 10.000 złotych
5) Konikówka 10.000 złotych
6) Odrowąż 20.000 złotych
7) Podszkle 10.000 złotych
8) Ratułów 10.000 złotych
9) Wróblówka 10.000 złotych
10) Załuczne 10.000 złotych

· Dotacja z programu SAPARD - modernizacja wodociągu w Czarnym Dunajcu - umowa została podpisana na kwotę 284.887 złotych .Roboty zostały wykonane w 2004r, lecz środki nie wpłynęły dopiero w 2005roku w wysokości 266.249 złotych 
· Dotacja na wykonanie przyłączenia do wodociągu dla osiedla Romów 70.000 złotych
· Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu. Podpisana została w 2004 roku umowa z Województwem Małopolskim na kwotę dotacji 436.800 złotych. Roboty wynikające z umowy zostały wykonane, lecz dotacja wpłynęła na konto gminy w następujących transzach: 1) 122.562 złotych w 2004 roku

2) 314.238 złotych już w 2005 roku.

Wykonawca otrzymał zapłatę po otrzymaniu przez gminę środków.
· Dotacja celowa na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu, ze środków rezerwy budżetu państwa. Dotację gmina uzyskała na wniosek Wójta Gminy, w związku ze szkodami po trzęsieniu ziemi - 1.000.000 złotych
· Dotacja z PFRON na budowę szkoły w Czerwiennem Górnym - 820.000 złotych
· Środki ze Stowarzyszenia Miłośników Szkół Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem Górnym 800.000 złotych
· Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup książek do bibliotek gminnych 18.000 złotych 
· Środki uzyskane przez Szkołę w Czarnym Dunajcu na realizację programów edukacyjnych dla Romów - 35.000 złotych


Zadłużenie wewnętrzne miejscowości w stosunku do budżetu gminy, na dzień 

31.12.2005 roku:

· Chochołów 286.200 złotych
· Czarny Dunajec 478.956 złotych
· Czerwienne 300.000 złotych
· Odrowąż 120.558 złotych
· Pieniążkowice 434.176 złotych
· Koniówka 62.600 złotych


Realizację zadań gospodarczych z podziałem na zadania i poszczególne miejscowości w gminie przedstawia tabela Nr 4. 

htmlZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-16 12:08:12Pobrano: 879 // 0.14 MB
htmlZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-16 12:09:49Pobrano: 2069 // 0.30 MB
htmlZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-16 12:11:31Pobrano: 819 // 0.03 MB
htmlZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-16 12:11:57Pobrano: 848 // 0.04 MB