ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

I PÓŁROCZE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA OKRES I PÓŁROCZA 2006 ROKU
 2006.10.05

Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwaliła budżet gminy na 2006 rok w następujących kwotach:
-dochody 34.105.669 złotych
-wydatki 36.173.614 złotych
-deficyt 2.067.945 złotych
Deficyt miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 

Przychody i rozchody budżetu:
-w rozchodach - spłata rat pożyczek i kredytów 983.176 złotych
-w przychodach zaplanowano -
  1. kredyt na budowę sali gimnastycznej przy szkole Nr 1 Ciche w wysokości 1.000.000 złotych
  2. kredyt na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum Ciche w wysokości 500.000 złotych
  3. kredyt na budowę drogi Ciche Dzianisz w wysokości 500.000 złotych
  4. kredyt na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem 500.000 złotych
  5. kredyt na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu 500.000 złotych (przesunięcie pobrania środków z 2005roku)
  6. wolne środki na koncie bankowym 51.121 złotych 
Razem przychody: 3.051.121 złotych 

Zmiany budżetu w ciągu roku były następujące:
-zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 425.361 złotych
-dotacje celowe na zadania własne 68.230 złotych
-zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 685.343 złote / tym: opieka społeczna w związku z przejęciem nowych zadań wpłata zasiłków rodzinnych/
-zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 118.519 złotych /wodociąg dla Romów, odbudowa dróg po powodzi/
-zwiększenie przez Radę Gminy dochodów własnych o kwotę 105.800 złotych
-środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich na budowę szkoły Czerwienne Górne 300.000 złotych
-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.500 złotych
-środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie - 107.563 złote

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.827.316 złotych

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.323.202 złote (zwiększenie z dodatkowych dochodów 1.827.316 złotych + 495.886 złotych wolne środki na koncie bankowym)

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu:

Przychody - wolne środki na koncie bankowym 495.886 złotych
Rozchody - bez zmian

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z udzielonym mu przez Radę Gminy upoważnieniem .Zmiany te obejmowały przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami .
Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę budżetu gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2006 rok przedstawia się następująco:
-dochody 35.932.985 złotych
-wydatki 38.496.816 złotych
-deficyt 2.563.831 złotych
w tym :
przychody - 3.547.007 złotych (wolne środki na koncie 547.007 zł, kredyt 3.000.000 zł)
rozchody - 983.176 złotych (spłata rat pożyczek i kredytów) 

WYKONANIE BUDŻETU - OGÓŁEM
-dochody plan 35.932.985 złotych, wykonanie 20.105.253,97 złotych, co stanowi 56%
-wydatki plan 38.496.816 złotych, wykonanie 16.029.065,24 złotych, co stanowi 41,6 % 
Z powyższych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący ;
-dochody: zadania własne plan 30.554.713zł, wykonanie 16.604.503,97zł , tj. 54,3%
-zadania zlecone plan 5.378.272 zł , wykonanie 3.500.750 zł , tj. 65,1 %
-wydatki : zadania własne plan 33.118.544 zł , wykonanie 12.983.941,28 zł, tj. 39,2 %
-zadania zlecone plan 5.378.272 zł, wykonanie 3.045.123,96 zł , tj. zł, tj. 56,6 % 
Wykonanie budżetu w działach przedstawiają tabele Nr 1 i 2 załączone do niniejszej informacji.

WYKONANIE BUDŻETU W DZIAŁACH

I. D O C H O D Y
Dochody ogółem wykonano w wysokości 56 %, na planowaną kwotę 35.932.985 złotych wpłynęła kwota 20.105.253,97 złotych. 
Wykonanie dochodów w działach wynosi od 0% do 70,5%.
W działach dochody pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów 96.519 złotych, wykonanie 21.103,92 złote , tj. 22,1 % i jest to niskie wykonanie dochodów. W dochodach zaplanowana została kwota dotacji na wykonanie wodociągu do osiedla Romów, w kwocie 48.519 złotych. Wpływ dotacji nastąpi po dokonaniu rozliczenia zadania, a więc w II półroczu br. 

Pozostałe dochody:
- opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego w Czarnym Dunajcu. Na plan 48.000 złotych wpłynęła kwota 20.993,77 złotych, co stanowi 43,7%. 

Dział 020 Leśnictwo
Plan 302.200 złotych , wykonanie 76.905,99 złotych , tj. 25,5 % 
- dzierżawa terenów łowieckich 1.674,11 złotych , dzierżawy te przekazują Starostwa Nowotarskie i Tatrzańskie.
- Sprzedaż drewna z lasu w Baligówce - plan 300.000 zł, wykonanie 75.231,88 złotych tj. 25,1 %. Ścinka i sprzedaż drewna następuje w miesiącach jesiennych. 

Dział 600 Transport i łączność
Plan i wykonanie 177.563 złote. Dochody w tym dziale to ;
Dotacja na likwidację szkód powodziowych na drogach 70.000 złotych. Podpisanie umowy nastąpiło 19 lipca, a wiec wpływ środków nastąpi w II półroczu 2006r.
Zwrot środków, które w 2004 roku zostały uznane za niewygasające 90.244 złote.
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie 107.563 złote, środki będą przekazane po wykonaniu zadania. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 635.053 złote , wykonanie 384.879,35 złote , tj. 60,6 %
Dochody w tym dziale to czynsze za mieszkania i dzierżawę terenów , na plan 464.640 złotych wpłynęło 260.819,35, tj. 56,1% złotych.
Sprzedaż mienia komunalnego w Czarnym Dunajcu plan 143.900 złotych, wykonanie 123.295 złotych, tj.84%
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Czarnym Dunajcu plan 15.500 złotych wykonanie 765 złotych, wpłata nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja państwowa
Plan 212.001 złotych , wykonanie 122.000,38 złotych tj. 57,6 % planu.
Dochody działu 750 : 
dotacja od Wojewody na wykonywanie zadań zleconych w administracji plan 143.900 złotych, 53,8 realizacji planu.
5% uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych, plan 3.101 złotych, wykonanie 1.842 złote
odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 55.000 złotych, wykonanie 33.999,56 złotych
pozostałe dochody / dobrowolne wpłaty, wykonanie kserokopii dokumentów itp./ plan 10.000 zł, wykonanie 8.696,82 złote. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 3.210 złotych, wykonanie 1.698 złotych, tj.50,1% wykonania planu.
Dochody działu: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców. 

Dział 752 Obrona narodowa
Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 300 złotych wpłynie po wykonaniu zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 250 złotych wpłynie po wykonaniu zadania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Plan 4.136.919 złotych , wykonanie 2.293.573,51 złotych tj. 55,4 % .
W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, które stanowią największe wpływy.

Na plan 2.008.119 zł Ministerstwo przekazało 858.804 zł, czyli 42,8%.
Dochody uzyskanie z pozostałych podatków i opłat :
-podatek od nieruchomości - 856.696,58 zł
-podatek rolny - 44.794,94 zł
-wpływy z karty podatkowej - 19.365,92 zł
-podatek leśny - 73.010 zł
-podatek od spadków i darowizn - 34.342,50 zł
-podatek od środków transportowych - 148.652,50 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych - 63.101,29 zł
-wpływy z opłaty skarbowej - 25.824,05 zł
-opłata eksploatacyjna 604,30 zł
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych 14.722,75 zł- najwyższe wykonanie planu dochodów
-opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140.669,77 zł
-opłaty administracyjne 7.270 złotych
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków 5.804,91 złotych
w żadnej z wyżej wymienionych pozycji nie ma zagrożenia wykonania planu, natomiast wykonanie ponad 50% związane jest z wpłatami niektórych podatków jednorazowo.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 23.766.653 złote, wykonanie 13.365.768 złotych, tj.56,2% planu.

z tego:
-subwencja część oświatowa - 7.906.344 zł, 61,5% - w miesiącu marcu przekazywana jest subwencja w podwójnej wysokości ze względu na termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki"
-subwencja część wyrównawcza - 4.808.412 zł, 50% planu
-subwencja część równoważąca - 651.012 zł, 50% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan dochodów 382.924 złote, wykonanie 60.998,73 złotych tj. 15,5 %. Dotacje celowe: 
-porozumienie z Ministerstwem na realizację program dla Romów 7.000 złotych
-na zadania własne 5.524 złote
-na zadania zlecone - program Romski 7.000 złotych- wpłynie po wykonaniu zadania

Pozostałe dochody działu 801:
-środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie na budowę szkoły w Czerwiennem 300.000 złotych, brak wpłaty wpłynęło na niskie wykonanie dochodów w dziale 801 , Stowarzyszenie wpłaci te kwotę w miarę -postępu prac na budowie, a więc w II półroczu.
-odsetki od środków na rachunku bankowym 1.294,70 złote
-wynajem autokarów i busa, plan 48.900 zł , wykonanie 26.734,69 złotych
-pozostałe dochody własne szkół 3.845,34 złote
-w 2005 roku planowane były wpływy środków na wykonanie projektu ścieżka edukacyjna w Baligówce - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 16.500 złotych. Rozliczenie projektu i wpływ środków przesunięte zostało na 2006 rok. 

Dział 851 Ochrona zdrowia
Planowana dotacja na budowę ośrodka zdrowia w Chochołowie w kwocie 525.000 złotych.
Wniosek został przyjęty i oczekuje u Wojewody Małopolskiego na realizację.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan dochodów 5.378.478 złotych , wykonanie 3.567.877,60 zł , tj. 66,3 % , w tym:
- dotacja na zadania zlecone 3.421.680 złotych - 66,5% planu ( w tym wypłata zasiłków rodzinnych) 
- dotacja na zadania własne 145.018 zł - 63,5%
- odpłatność za usługi opiekuńcze plan 3.000 zł , wykonanie 1.179,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan w wysokości 67.738 złotych, wykonanie 47.738 złotych - 70,5%
w tym: dotacja celowa na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu programu edukacyjnego dla Romów plan 20.000 złotych, wykonanie nastąpi w II półroczu.
Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów plan i wykonanie 47.738 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna
Plan 170.000 zł, wykonanie 162.800,49 zł, co stanowi 95,8 % .

W dziale 900 wpłynęły następujące dochody: 
- opłaty za odbiór śmieci - plan 170.000 złotych, wykonanie 162.749,98 złotych, tj. 95,7%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 50.000 złotych, wykonanie nastąpi w II półroczu 2006 roku. W dziale 921 zaplanowano wpływy:
- dobrowolne wpłaty, w tym na HOŁDYMAS" 20.000 złotych
- dotacja celowa na remont obiektu zabytkowego w Chochołowie (budynek biblioteki) 30.000 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Razem dochody- plan 28.177 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br. w tym: 
- dotacja z EUROREGIONU „TATRY" na realizację grantu „Liga narciarska 2006"

II.W Y D A T K I
Wykonanie wydatków ogółem wynosi: Plan 38.496.816 zł, wykonanie 16.029.065,24 zł, co stanowi 41,6 %.
Wykorzystanie środków w poszczególnych działach wynosi od 12,5% w dziale 851 do 91,7% w dziale 756.

W żadnym dziale nie wystąpiło przekroczenie planu.
Bardzo niskie wykonanie wystąpiło w realizacji wydatków majątkowych, gdzie na plan 8.064.120 złotych wydatkowano 71.416,92 złote, co stanowi 8,8% planu.
Przyczyną jest fakt, że wykonane roboty w miesiącu czerwcu są fakturowane dopiero w miesiącu lipcu.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w miesiącach od maja do lipca ze względu na trwające procedury przetargowe.
Najniższe wykonanie w dziale 851 ochrona zdrowia- 12,5%.
Inwestycja w Chochołowie jest w toku realizacji, wydatki nastąpią w II półroczu 2006r. 
Najwyższe wykonanie w dziale 756 - 91,7% planu. Większość podatków sołtysi pobierają w I półroczu stąd wypłata wynagrodzenia za inkaso.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków 180.419 zł , wykonanie 53.009,36 zł , tj. 29,4 % , z tego:
- wykonanie przyłączenia do wodociągu osiedla Romów - roboty wykonano, rozliczenie nastąpi w II półroczu - plan 48.519 złotych
- koszt utrzymania wodociągu w Czarnym Dunajcu wraz z likwidacją awarii - realizacja na bieżąco- plan 112.400 złotych
- konkurs ogródków przydomowych i nagrody dla rolników - realizacja we wrześniu w czasie HOLDYMASU 2006- plan 18.000 złotych
- 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej - realizacja w miarę wpływu podatku - plan 1.500 złotych

Dział 020 Leśnictwo
Wydatki na utrzymanie lasu w Baligówce w Czarnym Dunajcu - plan 100.000 zł , wykonanie 35.977,29 złotych, czyli 36 %:
w tym wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 27.375,05 złotych. 

Dział 600 Transport i łączność
Plan 4.479163 zł, wykonanie 1.659.231,32 zł tj.37 % planu.

Wydatki działu 600:
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie - realizacja w II póroczu
- Modernizacja drogi powiatowej w Cichem, Załucznem i Piekielniku- dotacja dla Powiatu - realizacja w II półroczu
- Modernizacja i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych realizacja 48,5% planu, nie rozpoczęto budowy drogi Ciche Dzianisz ze względu na brak zgód właścicieli na wejście w teren.
- Remonty dróg polnych - roboty w toku realizacji
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 123.188 złotych- roboty wykonane, rozliczenie w II półroczu. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan 305.513 zł, wykonanie 94.126,17 złotych tj. 30,8 %

Z działu 700 finansowane są zadania :
· utrzymanie budynku w Piekielniku , 
· modernizacja budynków ośrodków zdrowia - wydatki w II półroczu
· wyceny i podziały nieruchomości, opracowanie kosztorysów 
· remonty mieszkań i budynków gminnych - realizacja w II pólroczu

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 77.800 złotych, wykonanie 20.604,88 złotych. Zabezpieczone środki na wykonywanie zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy realizowane są w miarę przedkładania faktur przez wykonawcę.
Przekazano kwotę 5.000 złotych jako pomoc dla Gminy Nowy Targ na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku, z którego korzystają mieszkańcy Starego Bystrego. 

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.153.700 złotych , realizacja 1.692.034,61 złote , czyli 53,7 %.

Wydatki działu 750:
· Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego 
· Wydatki Rady Gminy 
· Wydatki bieżące Urzędu Gminy (wynagrodzenia , materiały biurowe , koszty opłat pocztowych , telefonów, itp.) 
· Zakup komputerów i drukarek 
· Promocja gminy 
· Środki na remont budynków 
· Składki na rzecz związków gmin 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 3.210 zł, wykonanie 1.608 złotych, tj. 50,1%, na utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa
Przyznana kwota 300 złotych na wydatki obronne realizowana będzie w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 680.750 złotych , wykonanie 324.264,18 złotych tj. 47,6 %.

Wydatki działu 754:
· Kwota 56.000 złotych - dotacja na fundusz policji. Umowa na przekazanie 45.ooo złotych na zakup samochodu została podpisana w miesiącu lipcu.
· Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - 324.264,18 zł, tj. 51,9% realizacji planu - w tym: wynagrodzenia kierowców, oraz zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i ludzi, zakup wyposażenia, remonty remiz OSP
· Dotacja na wydatki obrony cywilnej 250 złotych wydatkowana będzie w II półroczu

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 75.000 złotych, wykonanie 68.744,79 zł . koszt poboru podatków i opłat, w tym 59.194 złote wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 112.500 złotych , wykonanie 37.792,38 złotych ,co stanowi 33,6 % planu.
W tym dziale planowane były odsetki od pożyczek i kredytów. 
Większe wykonanie wydatków może nastąpić po zaciągnięciu zaplanowanego kredytu 2.500.000 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia
W tym dziale pozostają do wykorzystania rezerwy budżetowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Z planowanej kwoty 20.129.821 złotych wydano 7.623.410,13 złotych, czyli 37,9 % realizacji planu wydatków . Środki z działu 801 wydatkowano na:
· szkoły podstawowe prowadzone przez gminę wydatki bieżące 3.408.975,92 zł, tj.46,2% realizacji planu - w tym wydatki płacowe i pochodne 2.663.831,88 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 514.302 złote

Inwestycje szkolne 370.627,78 złotych, tj. 9% planu. 
· gimnazja prowadzone przez gminę wydatki bieżące 1.724.218,21 złotych, tj.48,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.360.215,07 zł, dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół 242.604 złote
· inwestycje 6,7% realizacji planu.
· dowożenie uczniów do szkół 352.099,88 zł tj. 58,6% planu.
· wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego 201.142,52 złote tj.47,6%
· Oddziały przedszkolne w szkołach /Zerówki/ 289.641,46 złotych, tj.48,5% /w Czarnym Dunajcu Kl."0"jest w Przedszkolu / - 85% wydatki na płace, pochodne i wydatki socjalne dla pracowników, dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 45.624 złote
· Dotacja dla przedszkola w Czarnym Dunajcu 50% planu
· Dotacja do innych gmin gdzie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu naszej gminy realizacja w miarę wpływu obciążeń 
· Dokształcanie nauczycieli 20,9% planu - wydatki nastąpią po wakacjach 
· Utrzymanie samochodów i wypłata funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów 25.203,89 złotych

Przetargi rozstrzygnięto: na budowę szkoły w Ratułowie - czerwiec , na budowę sal gimnastycznych w Cichem w miesiącu lipcu. 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Kwota 21.000 złotych to pomoc jaka będzie dokonana poprzez budżet Marszałka Województwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tagu- realizacja w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale 851 z zaplanowanej kwoty 755.000 złotych wydatkowano kwotę 92.830,51 złotych tj. 12,3 %

Z powyższej kwoty ;
· zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 88.823,04 złotych- 46,1%
· Środki na zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia 30.000 złotych - realizacja II półrocze
· Środki na budowę ośrodka zdrowia w Chochołowie 525.000 złotych, roboty w toku realizacji, wydatki nastąpią w II półroczu
· Zwalczanie narkomanii 3.222,97 złotych 44,8% 

Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan 5.804.764 złote, wykonanie 3.275.601,43 złote tj. 56,4 %,
Najwyższa kwota wydatkowana została na wypłatę zasiłków rodzinnych - 2.920.584,86 złotych 
Na wypłatę zapomóg wydano 128.695,17 złotych, pozostałe wydatki:
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych, usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 67.738 złotych, wykonanie 16.585,81 złote tj. 24,5%, w tym:

Program edukacyjny dla Romów, realizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, plan 20.000 złotych, wykonanie w II półroczu br. Od roku 2005 gmina rozpoczęła wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwota wypłacona - 16.513 złotych 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.204.968 złotych, wykonanie 483.299,27 złotych , czyli realizacja 40,1 %.

Do wydatków działu 900 należą:
· dopłata do ścieków odbieranych przez Spółkę Komunalną w Nowym Targu 
· zatrudnienie pracowników -sprzątanie Rynku, utrzymanie zieleni oraz 2 ryczałty w Chochołowie i Mietustwie 
· zatrudnienie przez pół roku bezrobotnych 
· kwiatów do wazonów 
· zbiórka śmieci 
· oświetlenie dróg i ulic oraz modernizacja oświetlenia, w tym rata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego w Ratułowie została wykonana, zapłata nastąpi w II półroczu br. 
· koszt utrzymania bezdomnych psów, które zostały z gminy przewiezione do schroniska w Nowym Targu 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 886.584 złote , wykonanie 444.311,10 złotych, co stanowi 50,1 % realizacji, w tym;
· dotacja dla instytucji kultury tj. dla bibliotek i Centrum Kultury i Promocji 
· pozostałe wydatki bieżące, w tym dotacje na wykonywanie zadań przez Oddziały Związku Podhalan i OSP .
· Remont zabytkowego budynku biblioteki w Chochołowie roboty do wykonania w II półroczu br.
· Środki na modernizację sali widowiskowej w Ratułowie 
· Przekazano 5.000 złotych pomoc dla Województwa małopolskiego na utrzymanie Muzeum Skansenu w Zubrzycy Górnej

Dział 926 kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki 251.980 złotych, zrealizowano w wysokości 105.634,01 złote, czyli 41,9%.

Zadania: sport szkolny
Dotacje na wykonywanie zadań gminy przez kluby sportowe 
Organizacja imprez sportowych 
Zawody sportowo-pożarnicze 
Koszt realizacji grantu EUROREGIONU „TATRY"

G O S P O D A R K A  P O Z A B U D Ż E T O W A:

W formie zakładu budżetowego finansowane było w 2006 roku:
· Przedszkole w Czarnym Dunajcu

Przedszkole w Czarnym Dunajcu
Dotacja z budżetu dla Przedszkola w Czarnym Dunajcu została przekazana w wysokości 271.833 zł, przedszkole wypracowało dochody własne w wysokości 72.637,31 złotych

Ogółem wpływy 344.470,31 złotych, czyli 57,8% planu 

Rozchody ogółem = 271.891,97 złotych, tj. 47,1% planu, w tym 235.100,51 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe wydatki związane są z wydatkami rzeczowymi i przygotowaniem posiłków.

Stan środków obrotowych - 53.899,29 złotych

W Gminie Czarny Dunajec funkcjonuje jeden fundusz celowy tj:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dochody tego funduszu 6.024,22 złote + stan środków na początek roku 6.085,71 złotych, czyli fundusz dysponował kwotą 12.109,93 złotych

Wydatki w I półroczu nie były dokonywane.

INFORMACJE O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH;
Do niniejszej informacji dołącza się informacje o wykonaniu planów finansowych sporządzone przez - 2 Instytucje kultury: 
1) Biblioteki
2) Centrum Kultury i Promocji
Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

INFORMACJA zadłużeniu gminy i spłatach rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2006 roku
planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wynoszą w 2006 roku 983.176 złotych, z tego w
I półroczu 491.588 złotych

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2006 roku:
Lp.

Pożyczki i kredyty

Kwota pobrana przez gminę

Spłaty do końca 2005 roku

Spłaty w I półroczu 2006

Pozostałe zadłużenie

1.

NFOŚ i GW Oczyszczalnia ścieków1.941.0001.941.000--

2.

NFOŚ i GW Kanalizacja3.418.976,551.684.000421.0001.313.976,55

3.

Bank MILLENIUM

Szkoła Pieniążkowice600.000211.76670.588317.646,00

4.

Bank Gosp.Krajowego

Szkoła Czerwienne600.000--600.000,00

5.

Bank Gosp.Krajowego

Szkoła Ratułów600.000--600.000,00

6.

BS Czarny Dunajec

Szkoła Czarny Dunajec500.000--500.000,00Razem:

7.659.976,55

3.836.766

491.588

3.331.622,55


Planowane spłaty do końca 2006 roku:
Poz.2 421.000 złotych
Poz.3 70.588 złotych

Planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty:
Budowa sali gimnastycznej przy szkole Nr 1 w Cichem 1.000.000 złotych
Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cichem 500.000 złotych
Budowa drogi Ciche Dzianisz 500.000 złotych
Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem 500.000 złotych